Vårdnad, boende, umgänge

Vid föräldrars separation är det viktigt att komma överens om vårdnad, boende och umgänge för gemensamma barn. Detta ska alltid göras med barnets bästa i fokus.

Vårdnad

Vårdnaden om barn kan vara enskild eller gemensam. Att ha vårdnaden om ett barn är ett juridiskt begrepp som innebär att föräldrarna/föräldern har ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som barnet har rätt till.
Vårdnadshavaren bestämmer i frågor som rör barnet med hänsyn tagen till barnets ålder och mognad. Föräldrarna kan ändra vårdnaden om de är överens att göra detta i ett avtal hos Familjerätten. Socialnämnden skall godkänna avtalet om det gynnar barnet.

Gemensam vårdnad betyder att båda föräldrarna beslutar i frågor som rör barnet och har ett gemensamt ansvar för att barnets behov tillgodoses. Om föräldrarna bor på skilda håll har de ett gemensamt ansvar att tillgodose barnets behov av umgänge med den förälder barnet inte bor tillsammans med. Gemensam vårdnad behöver inte innebära att barnet bor växelvis hos föräldrarna.

Enskild vårdnad betyder att en av föräldrarna har vårdnaden och beslutanderätten om barnet. Vårdnadshavaren har en informationsskyldighet om barnet i förhållande till den andra föräldern för att främja ett gott och regelbundet umgänge.

När föräldrarna är ogifta har modern enskild vårdnad vid barnets födelse. Anmälan om gemensam vårdnad kan göras i samband med faderskaps/föräldraskapsbekräftelsen eller vid senare tillfälle direkt till Skatteverket.


Boende

Barn kan bo lika mycket (växelvis) hos båda föräldrarna eller i huvudsak hos den ene föräldern och då ha umgänge med den andre föräldern.


Umgänge

Barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar efter en separation/skilsmässa. Om resekostnaderna i samband med umgänget är betydande kan föräldrarna få hjälp med att upprätta ett avtal om fördelning av kostnaderna.

Kontakt

Familjerätt

Anna Malm
0303-73 80 39
anna.malm@orust.se

Anna Ekman
0303-73 51 06
anna.ekman@stenungsund.se

Magnus Pilback
0303-73 25 84
magnus.pilback@stenungsund.se

Helene Gustafsson
0303-73 81 87 
helene.gustafsson2@stenungsund.se

Senast uppdaterad