Demens

Demens är en beteckning för en rad symtom med mycket olika bakgrund. Symtomen beror på förvärvade skador i nervceller eller nervbanor i hjärnan. På denna sida finner du information om det stöd och hjälp som erbjuds av Stenungsunds kommun vid demens.

De symtom som mest förknippas med demenssjukdom är:

  • Svårigheter med inlärning och minne
  • Försämrad koncentrationsförmåga
  • Svårigheter med problemlösning
  • Svårigheter med abstrakt tänkande
  • Svårigheter att hitta rätt ord
  • Orienteringssvårigheter
  • Förändringar av personligheten och beteendet
  • Inaktivitet
  • Ångest, depression, misstänksamhet, hallucinationer
  • Social tillbakadragenhet

Demenssjukdom är en kronisk livslång sjukdom där vi endast kan bedriva lindrande vård idag. Mycket forskning pågår och mycket har hänt i positiv riktning de senaste åren.

Demenssjukdom är också den anhöriges sjukdom. Att leva nära och vårda en person med demenssjukdom innebär ofta fysiska, psykiska, sociala och existentiella påfrestningar över lång tid. Eftersom kunskapen hos allmänheten ofta är liten om denna sjukdom, möts den sjuke och dennes anhöriga ofta av en oförstående omvärld.

Verksamheter för demenssjuka

I Stenungsunds kommun finns följande verksamheter för demenssjuka:

Dagverksamheten

Dagverksamheten är för personer med nedsatt minnesfunktion och behöver stöd i sin vardag.

Dagverksamheten

Korttidsplats

Stenungsunds kommun erbjuder korttidsplats med inriktning demens till dig som har nedsatt minnesfunktion. Målsättning är att under en kortare period de dig extra tid för återhämtning efter till exempel sjukhusvistelse eller för att ge dina anhöriga avlösning. Det finns även ett akutrum som kan användas med kort varsel dygnet runt.

Korttidsplats

Hemtjänst

Hemtjänsten erbjuder omsorgstagaren ett personligt, socialt, existentiellt och praktiskt stöd. Stor vikt läggs även vid anhörigstöd och anhörigas behov av avlösning.

Hemtjänst

Särskilt boende

Då inte längre hemtjänstens insatser är tillräckliga, finns möjligheter att erbjuda särskilt boende. I Stenungsund finns tre särskilda boenden, Tallåsen, Hällebäck och Pressaregården. På dessa boenden finns både omvårdnads- och demensboenden.

Boende för äldre

Anhörigstöd

Anhöriga och andra personer som vårdar eller stödjer en närstående kan ansöka om bistånd för sitt eget behov av stöd. Stor vikt läggs vid anhörigas behov av avlösning. Avlösning via hemtjänsten, som i första hand avser vardagar, prövas utifrån den enskildes behov. Avlösning kan ske i hemmet, på dagverksamhet, eller genom växelvård på korttidsenheten. Syftet är att genom insatser till den enskilde stötta den anhörige/närstående och ge denne möjlighet till egen aktivitet. För mer information kontakta biståndshandläggare via kommunens växel telefon 0303-73 00 00.

Anhörigstöd

Du som anhörig kan också kontakta kommunen för stöd och råd.

Anhörigstöd

Kontakt

Demenssjuksköterska

0303-73 82 16

Senast uppdaterad