Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Mark- och miljödomstolen upphäver beslutet om antagande för detaljplanen för resecentrum

Torsdag 23 februari 2023 kom mark- och miljödomstolens beslut att antagandebeslutet för detaljplanen för Stenungsunds resecentrum upphävs.

Den fråga som ligger till grund för upphävandet av antagandet av detaljplanen är den geotekniska stabiliteten och risk för sättningar inom mindre delar av detaljplaneområdet. Domstolen menar att allt är utrett i den tillhörande geotekniska utredningen men att kommunen också skulle ha förtydligat detta i plankartan.

För övrigt har mark- och miljödomstolen i sin dom gett Stenungsunds kommun rätt avseende de synpunkter som åberopats i den tidigare överklagan såsom buller, luftkvalitet, parkeringsbehov och översvämningsrisk.

– Nu ser kommunen över domen och tittar på åtgärder för att fortsätta arbetet med ett nytt resecentrum, säger Olof Lundberg, kommunstyrelsens ordförande.

Detaljplanen för resecentrum antogs av kommunfullmäktige 7 april 2022 och överklagades av olika parter. Den har sedan dess legat hos mark- och miljödomstolen för handläggning.

Detaljplan för Stenungsund resecentrum

Senast uppdaterad