Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Ett starkt resultat för Stenungsunds kommun 2020

Det preliminära resultatet för Stenungsunds kommun 2020 uppgår till 138,2 mnkr. Det är 114,8 mnkr bättre än det budgeterade resultatet.

Stenungsunds kommun har likt alla andra kommuner under 2020 fått extra statligt stöd till följd av pandemin, sammantaget uppgår det till närmare 50 mnkr och består av statlig ersättning för sjuklönekostnader, kompensation för lägre skatteintäkter samt ersättning för merkostnader till följd av pandemin.

Fantastiskt jobb bakom starkt resultat

Det är ett mycket starkt resultat och det möjliggör att vi kan finansiera en större del av våra investeringar framöver med egna pengar. Det är också mycket glädjande att samtliga fyra sektorer redovisar positiva resultat och sammantaget uppgår det till nästan 40 mnkr. Våra sektorer har arbetat hårt för att nå en budget i balans och detta samtidigt som vi har en pågående pandemi att hantera. Det är ett fantastiskt jobb våra chefer och medarbetare har utfört under året.

Inom sektor socialtjänst har ett stort fokus varit på att skydda våra äldre och förhindra att få in smitta på våra boenden. Vi kan konstatera att våra personalkostnader inte varit lika höga som budgeterat och till viss del är det ett resultat av coronapandemin då flera delar av vår verksamhet varit stängd eller minskad under året.

En stor del av årets överskott, 32 mnkr, beror på att investeringstakten och volymerna inte varit så höga som det antogs i budgeten. Även finansnettot är bättre än budgeterat med 8,1 mnkr, framförallt till följd av lägre lånekostnader till följd av lägre investeringstakt.

Investeringar

Investeringarna för 2020 uppgår till 165 mnkr, vilket är 160 mnkr lägre än vad som budgeterats.

Under året har LSS-boendet i Svenshögen färdigställts, Spekeröds förskola har utökats med tre nya avdelningar, Hallerna skola och idrottshall har i det närmaste färdigställts och ombyggnation av Stora Högaskolan har påbörjats för att nämna några av årets investeringar.

Framöver ser vi stora investeringar i kommunen i form av bland annat skolor, förskolor, särskilda boenden och resecentrum.

Det starka resultatet för 2020 kommer väl till pass för att finansiera dessa mycket välbehövliga investeringar.

Senast uppdaterad