Upphandling i Stenungsunds kommun

Vad gör Stenungsunds kommun just nu?

Stenungsunds kommun beslutade under våren 2018 att anta en ny upphandlings- och inköpspolicy med anledning av att den nya lagstiftning gällande offentlig upphandling.

Syftet med ny policy är att vi som upphandlande myndighet på ett bättre sätt ska kunna leva upp till de krav som ställs på oss. Syftet är också att våra verksamheter ska kunna utföra sina inköp så effektivt som möjligt inom ramen för tillämpliga regler och att vi ska medverka till att en sund konkurrens upprätthålls.

Inom Stenungsunds kommun vill vi också som ett led i att upprätthålla en sund konkurrens verka för att våra offentliga upphandlingar blir tillgängliga för alla och då såväl stora företag som små lokala företag.

Vi strävar efter att tillgängliggöra så mycket information vi kan

Detta handlar om att se till att våra leverantörer får en så god chans som möjligt att planera ett eventuellt deltagande i kommande upphandlingar. Alla kommunens annonserade upphandlingar återfinns under ”pågående upphandlingar”.

Pågående upphandlingar

Alla gällande ramavtal som kommunen har finns synliga för alla under ”gällande avtal”. Syftet med detta är att det ska vara enkelt att se vilka avtal kommunen har ingått men också när dessa går ut då detta är en indikation på när en ny upphandling blir aktuell. I databasen framgår också de villkor som gäller för alla kommunens avtal.

Gällande avtal

Vi vill bidra till att öka kunskaperna om offentlig upphandling

På hemsidan finns en del information kring offentlig upphandling och länkar till andra hemsidor med nyttig information för den som vill lära sig mer om offentlig upphandling.

Vi kan särskilt rekommendera Upphandlingsmyndighetens hemsida och verksamhet som är till stöd gällande offentlig upphandling både för leverantörer som myndigheter.

Vi vill göra det så enkelt som möjligt att lämna anbud i kommunens upphandlingar

Vad detta handlar om är att vi försöker renodla kravspecifikationerna i våra upphandlingar och inte ställa krav som inte är direkt nödvändiga för att utvärdera varan eller tjänsten som ska upphandlas. Den elektroniska upphandlingen är också ett viktigt verktyg för att underlätta för anbudsgivare.

Vi vill öppna upp för nystartade företag

När det gäller krav vi ställer i kommunens upphandlingar så försöker vi alltid öppna upp för nystartade företag. Det rör sig till exempel om handlingar till stöd för finansiell stabilitet där vi inte har årsredovisning som ett ska-krav, det kan röra sig om referenser där vi inte kommer att knyta referenserna till den juridiska personen utan till de anställda, detta då det är deras kompetens som är det relevanta i förhållande till vår upphandling.

Vi vill också poängtera att det alltid finns möjlighet att åberopa annat företags kapacitet när det gäller kravuppfyllnad så länge man kan styrka att en sådan överenskommelse finns. Vi kommer även att i större utsträckning senarelägga kontroll av vissa krav så att vissa handlingar endast kontrolleras inför kontraktsskrivning.

Senast uppdaterad