Upphandlingens uppbyggnad

Alla kraven vi ställer i en upphandling finns i upphandlingsdokumentet. Dessa återfinns digitalt via det digitala upphandlingsverktyg som kommunen använder. För närvarande är det TendSign.

Upphandlingsdokumentet innehåller alla dokument som anbudsgivarna behöver för att kunna lämna ett anbud. Samtliga upphandlingsdokument innehåller så kallade administrativa föreskrifter som gäller för just den aktuella upphandlingen och består av:

  • En beskrivning av vad det är som ska upphandlas, de tider som gäller för avtalet, för sista datum att lämna anbud, sista datum att ställa frågor rörande upphandlingen.

  • Uteslutningsgrunderna som finns i LOU. Dessa innebär att om någon av de grunderna är uppfyllda så är vi skyldiga att utesluta en anbudsgivare från vidare deltagande i upphandlingen. Exempel på dessa grunder är att vi som upphandlande myndighet inte får ingå avtal med en leverantör som är dömd för exempelvis bestickning, bedrägeri eller penningtvätt.

  • Kvalifikationskraven som valts att ställa upp för den aktuella upphandlingen. Kvalifikationskrav är de krav som ställs på anbudsgivaren för att få vara med i upphandlingen. Dessa krav utvärderas eller poängsätts inte utan antingen uppfyller man dem och får vara med eller så uppfyller man dem inte och får inte vara med. Kraven kan exempelvis vara krav avseende ekonomisk ställning eller yrkesmässig kapacitet. Alla krav som ställs måste ha ett naturligt samband med det som upphandlas och dessutom stå i rimligt förhållande till det som upphandlas.

  • Vid genomgången av anbuden ska samtliga krav vara uppfyllda. Här finns bara två lägen - antingen uppfyller ett anbud alla i upphandlingen ställda krav och går vidare till utvärderingen eller så gör anbudet det inte och måste då förkastas.

  • När det gäller hur inkomna anbud utvärderas mot varandra så ska det anges i förfrågningsunderlaget hur utvärderingen kommer att gå till. Enligt gällande lagstiftning så antas det anbud som har det lägsta priset eller som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Hur det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska utvärderas framgår alltid av upphandlingsdokumentet.

  • När utvärderingen är avslutad så meddelar kommunen alla anbudsgivare vem som vunnit genom ett tilldelningsbeslut via det digitala upphandlingsverktyget. Till detta beslut bifogas också en kopia av utvärderingen. I samband med att tilldelningsbeslut skickats inträder en så kallad avtalsspärr som sträcker sig i 10 kalenderdagar. Under avtalsspärren får beställning eller kontrakt inte tecknas. Det är också under denna period som övriga anbudsgivare har möjlighet att till förvaltningsrätten begära om överprövning.

Senast uppdaterad