Regler för upphandling

Utgångspunkten för upphandling i offentlig regi är Lag om offentlig upphandling (LOU). I denna lag stadgas hur upphandling av olika typer av varor och tjänster ska ske. Vidare gäller ett internt regelverk för inköp och upphandling i Stenungsunds kommun.

Dessa omfattas av lagen

De som omfattas av LOU är staten, landsting, kommun och kommunala bolag. Även till exempel kommunala och statliga aktiebolag kallas i LOU för upphandlande myndigheter. Med offentligt styrda organ avses till exempel bolag, föreningar och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse.

Principer för all upphandling

De grundläggande principerna för offentlig upphandling gäller för all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. För all offentlig upphandling gäller fem grundläggande principer:

  • Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet, eller ge ett lokalt företag företräde.
  • Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Alla måste exempelvis få samma information vid samma tillfälle.
  • Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder.
  • Proportionalitetsprincipen avses att kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas.
  • Principen om transparens medför främst skyldighet för den upphandlande myndigheten att skapa öppenhet, anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar.

Lagar om upphandling

Sedan den 1 januari 2017 gäller lagen om offentlig upphandling (LOU), för upphandlingar inom den klassiska sektorn (klassiska lagen 2016:1145). Lagen om upphandling (LUF), inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster för upphandlingar inom försörjningssektorerna (försörjningslagen 2016:1146).

Läs mer om lagarna på Upphandlingsmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad