Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Ökad tillgänglighet i Stenungsunds centrum

Under året kommer vi genomföra projektet Ökad tillgänglighet i Stenungsunds centrum där vi bland annat kommer göra tillsynsbesök hos olika verksamheter och företag. Projektet är ett uppdrag av Tekniska myndighetsnämnden och syftar till att öka tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i publika lokaler och på allmänna platser.

Våra tillsynshandläggare kommer att besöka verksamheter för att se hur de kan förbättra tillgängligheten. De kommer att bedöma om det finns några enkelt avhjälpta hinder. Ett enkelt avhjälpt hinder kan till exempel handla om att ledstänger saknas, dörrar som är tunga, bristande kontrastmarkeringar eller mindre nivåskillnader som höga trösklar.

Vi kommer att kontakta aktuella verksamheter och företag innan vårt besök.

Kommunen har ett tillsynsansvar enligt Plan- och bygglagen (PBL). I lagen står det att alla enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska avhjälpas. Det är fastighetsägarens eller verksamhetsutövarens ansvar.

Mer information om Enkelt avhjälpta hinder

Senast uppdaterad