Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Näringslivsstrategiskt program antaget

Den 20 april 2023 antogs Stenungsunds kommuns näringslivsstrategiska program som kommunen har arbetat med i drygt ett år. Programmet har tagits fram i en process med brett deltagande från verksamheter i Stenungsunds kommunen samt i workshops och rundabordssamtal där politiker och näringsliv deltagit tillsammans med kommunen. 

–  Det känns bra att det näringslivsstrategiska programmet nu är antaget och jag vill passa på att tacka alla som har varit involverade i processen med att ta fram programmet för ett fantastiskt engagemang! Att Stenungsund är en utpräglad näringslivskommun med bra förutsättningar framkom under arbetets gång och nu ser jag fram emot att kommunen och näringslivet tillsammans utvecklar Stenungsund inom de olika strategiska områdena som finns i programmet. Det är första gången som alla 13 kommuner i Göteborgsregionen har gemensamma mål för det strategiska näringslivsarbetet, vilket ger oss en styrka när vi nu ska konkretisera programmet, säger Jessica Waller, näringslivschef Stenungsunds kommun.

Det näringslivsstrategiska programmet beskriver Stenungsunds kommuns strategiska arbete med näringslivsstrategiska frågor. Syftet med programmet är att samla, tydliggöra och stärka Stenungsunds kommuns arbete med näringslivsfrågor med målet att skapa goda förutsättningar för det lokala näringslivet och möjliggöra en växande arbetsmarknad med fler arbetstillfällen. Programmets syfte går hand i hand med kommunens ambition att bli serviceorganisation med myndighetsansvar.

Här kan du läsa det näringslivsstrategiska programmet: Stenungsunds kommun näringslivsstrategiska program Länk till annan webbplats.

Varför är det viktigt att ha ett näringslivsstrategiskt program?

En samsyn i de näringslivspolitiska frågorna är av stort vikt för ett bra företagsklimat, varför företagens delaktighet är central i arbetet. Näringslivet kommer därför bjudas in till årliga rundabordssamtal för att diskutera kommunens näringslivsstrategiska arbete och företagens behov och utmaningar.

Bakgrund till programmet

Det näringslivsstrategiska programmet tar sin utgångspunkt i det regionala samarbetet under ledning av Business Region Göteborg (BRG) där samtliga 13 kommuner i Göteborgsregionen har antagit en gemensam målbild för 2035. Till målbilden har ett antal strategiska områden identifierats för att uppnå målbilden, vilka därefter anpassats efter lokala förhållanden och utmaningar.

Näringslivet och Stenungsunds kommun har genom workshops och rundabordssamtal involverats i arbetet med att ta fram riktning, mål och strategier på ett övergripande plan och utifrån de strategiska områdena.

Programmet gäller till och med år 2035, följs upp årligen och revideras var fjärde år. För att uppnå programmets mål kommer årliga handlingsplaner tas fram inom varje strategiskt område. I handlingsplanerna tas konkreta aktiviteter fram, vilka följs upp årligen av kommunen.

Senast uppdaterad