Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en sammanställning av viktiga mått som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Syftet är att ge invånarna en bild av kvaliteten och effektiviteten på den service som kommunen erbjuder.

Måtten är också ett underlag i kommunernas arbete med styrning och verksamhetsutveckling. KKiK sammanställs och organiseras av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Mätning sker inom tre områden

  1. Barn och Unga
  2. Stöd och Omsorg
  3. Samhälle och Miljö

Kvalitetsaspekter

  1. Resultat
  2. Upplevd kvalité
  3. Utbud
  4. Väntetider
  5. Resurser

Senast uppdaterad