Teknisk myndighetsnämnd

Tekniska myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom följande verksamheter:

  • det som föreskrivs i plan- och bygglagen om bygglov, anmälan, rivningslov, rivningsanmälan, marklov, förhandsbesked med mera
  • ärenden inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalk, hälsoskyddslag med mera.  
  • förebyggande åtgärder enligt lagen om skydd mot olyckor.

Nämnden sammanträder cirka 9 gånger per år.

Ledamöter och ersättare

Tekniska myndighetsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare utsedda av kommunfullmäktige. Du kan läsa mer om vilka dessa förtroendevalda är och vilka övriga politiska uppdrag de har i kommunens förtroendemannaregister.

Tekniska myndighetsnämndens ledamöter och ersättare Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ordförande

Morgan Andersson (S)
Tfn: 0705-26 74 74
morgan.andersson@stenungsund.se

Senast uppdaterad