Social myndighetsnämnd

Sociala myndighetsnämnden beslutar i ärenden som innebär myndighetsutövning gentemot enskilda personer med stöd av socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om vård av unga, lagen om vård av missbrukare med flera.

Sociala myndighetsnämndens ärenden är sekretessbelagda varför kallelser och protokoll inte finns utlagda på hemsidan.

Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och även vid behov av behandling av brådskande ärenden.

Ledamöter och ersättare

Sociala myndighetsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare utsedda av kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad