Allmänna utskottet

Allmänna utskottet är ett av kommunstyrelsens tre utskott. Utskotten bistår kommunstyrelsen i sitt arbete bland annat genom att bereda ärenden och följa upp sektorernas verksamhet.

Allmänna utskottet bereder samhällsbyggnadsärenden och kommunövergripande ärenden till kommunstyrelsen. Utskottet ska följa upp sektor stödfunktioners och sektor samhällsbyggnads verksamheter vad gäller ekonomi, kvalitet, måluppföljning och verkställighet av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Inom allmänna utskottets ansvarsområde faller bland annat följande:

 • Fysisk planering
 • Trafiksäkerhet
 • Väghållning och parker
 • Renhållnnigsverksamhet
 • Hamnen
 • Köp och försäljning av fastigheter
 • Kollektivtrafik
 • Upphandling
 • Näringslivs- och sysselsättningsfrågor
 • Måltidsfrågor
 • Bolagsfrågor
 • Fastighetsfrågor.

Allmänna utskottets har inte hand om någon myndighetsutövning. Det har istället Tekniska myndighetsnämnden.

Ledamöter och ersättare

Allmänna utskottet består av fem ledamöter och fem ersättare utsedda av kommunstyrelsen. Du kan läsa mer om vilka dessa förtroendevalda är och vilka övriga politiska uppdrag de har i kommunens förtroendemannaregister.

Allmänna utskottets ledamöter och ersättare. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad