Skadestånd

Har du råkat ut för en person- eller egendomsskada? Här hittar du information om kommunens ansvar och hur du kan göra en anmälan om skada.

Har du råkat ut för en personskada eller drabbats av en egendomsskada och Stenungsunds kommun antingen: 

  • är fastighetsägare (äger aktuell mark eller byggnad) 
  • är ansvarig väghållare (svarar för väg, gata eller gångbanans skötsel)
  • är ansvarig för verksamheten (driver till exempel skolverksamheten) 

där skadan inträffat och du anser att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse, kan du göra en anmälan om detta till kommunen och begära skadestånd.

Observera att du alltid i första hand bör nyttja egna försäkringar (till exempel fordonsförsäkring, hem- eller olycksfallsförsäkring) innan du riktar ett krav mot kommunen för den uppkomna skadan. Nedan följer en kort information om kommunens ansvar och hur du gör en anmälan om skada.

Kommunens ansvar

För att kommunen ska anses vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse. Enbart det faktum att en skada inträffar är dock inte tillräckligt i sig för att kommunen ska bli skadeståndsskyldig. Det inträffade kan till exempel anses vara en ren olyckshändelse, som du då får stå för själv, helt eller delvis, beroende på om du har försäkring eller ej. 

I vissa speciella situationer kan det dock finnas ett strikt skadeståndsansvar för kommunen på grund av lag eller avtal, som då är oberoende av om kommunen varit vårdslös eller ej.

Bifoga kvitton och bilder

Bifoga gärna kvitton på dina kostnader och utlägg när du skickar in skadeanmälan. Även foton eller en skiss från skadeplatsen kan vara bra att bifoga. Kommunen begär annars in nödvändiga handlingar och uppgifter från dig i samband med utredningen av skadan.

Handläggning och besked

När anmälan kommer in gör kommunen, och i vissa fall kommunens försäkringsbolag, en skadeståndsrättslig utredning och bedömning av det inträffade. När utredningen är klar får du besked om Stenungsunds kommun anser sig vara ersättningsskyldig eller inte för det inträffade.

Anmälan

Du kan fylla i din anmälan om skada direkt på skärmen via anmälningsblanketten:

Blankett för skadeanmälan Pdf, 244.4 kB.

Den ifyllda, underskrivna blanketten med eventuella bilagor skickar du till:

Stenungsunds kommun    
Sektor stödfunktioner/kansli    
Försäkringshandläggare   
444 82 Stenungsund

Information om personuppgifter

Information om hur kommunen behandlar dina personuppgifter hittar du här:

Personuppgifter

Senast uppdaterad