Stenungsunds kommunvapen

Diarium och arkiv

Hur kan du använda diariet?

Kommunstyrelsens diarieförda handlingar publiceras på kommunens hemsida. Diariet är ett register över allmänna handlingar som finns hos kommunen. I diariet finns det mesta av kommunikationen som sker mellan kommunen, invånarna och myndigheter med mera.

Sök i kommunstyrelsens diarium

Postlista

Personuppgifter

Personuppgifter i diariet kan vara skyddade antingen med stöd av personuppgiftslagen, PuL (SFS 1998:204) eller med stöd av offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Om en handling är skyddad med stöd av PuL så publiceras den inte på hemsidan men du kan få ta del av innehållet genom att kontakta registrator. En handling som är skyddad med stöd av sekretesslagen prövas alltid innan den kan lämnas ut.

Personuppgiftslagenöppnas i nytt fönster

Pressinformation

Kommunens version av ärende- och dokumenthanteringssystem följer den rekommendation som Statskontoret har utarbetat och visar inte hela ärendevyn utan bara ett enskilt ärende.

Postlistan utgör en förteckning över inkomna eller upprättade ärenden för en längre tidsperiod. Under Övrig post finns den post som registreras men inte diarieförs. För att få ta del av denna - kontakta registrator.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2017-10-02