Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Detaljplan för bostäder Nösnäs 1:89 m.fl.

På uppdrag av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har Samhällsbyggnad Plan låtit upprätta detaljplan för Nösnäs 1:89 m.fl. Planläggningens huvudsyfte är att, som ett led i bostadsutbyggnaden i Västra Hallerna, möjliggöra en utbyggnad av bostäder inom planområdet. Planområdet ligger i Västra Hallerna, cirka 3 km söder om centrala Stenungsund.

Hur långt har planen kommit?

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-22 att anta detaljplanen för Nösnäs 1:89.
Länsstyrelsen beslutade 2016-03-09 att inte pröva kommunfullmäktiges antagandebeslut.
Två överklaganden på kommunfullmäktiges antagandebeslut har inkommit.
Överklagandena har skickats vidare till länsstyrelsens rättsenhet.

Länsstyrelsen avslog 2016-05-13 överklagandena på kommunfullmäktiges antagandebeslut. Länsstyrelsens beslut att avslå överklagandena har inte överklagats.

Detaljplanen för bostäder, Nösnäs 1:89, vann laga kraft 2016-06-20.

Nuläge

En privat byggherre är markägare. Projektering av vägar och VA har påbörjats.

Bostäder - Strandnorum/Hallerna

Handlingar

Övriga handlingar

Planskede Laga Kraft

Kontakt

Projektledare infrastruktur

Jenny Bjerke
0303-73 30 77
jenny.bjerke@stenungsund.se

Mark- och exploateringsingenjör

Lisa Bertilsson
0303-73 26 61
lisa.bertilsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad