Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Vy över havet med Stenungsön och industrier

Ny översiktsplan, utställning 24 februari - 24 april

Den nya översiktsplanen för Stenungsunds kommun är ute på utställning från och med 24 februari till och med 24 april.

Preliminär tidsplan för arbete med ny översiktsplan


År 2020
- Det reviderade planförslaget ställs ut från och med 24 februari 2020 till och med 24 april 2020. Under utställningstiden är det åter möjligt att lämna in synpunkter på förslaget. Efter utställningstiden slut kommer synpunkterna att sammanställas. Förslaget kommer sedan att lämnas till kommunfullmäktige för antagandebeslut. Översiktsplanen planeras att bli klar och antas under 2020.

År 2019 - Synpunkterna från samrådet har sammanställs och ett arbete med att revidera planförslaget inför utställning pågår.

År 2018 - Förslaget skickas ut för samråd. Under samrådet kan alla lämna synpunkter. Synpunkterna sammanställs och planförslaget revideras. Det reviderade planförslaget ställs sedan ut. Då är det åter möjligt för alla att lämna synpunkter.

År 2017 - Under 2017 tas ett planförslag fram.

Utställning

Översiktsplanen har varit ute på samråd under våren 2018. Samrådets syfte är att få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Vi har fått in synpunkter, från remissinstanser och privatpersoner, som vi sammanställde. Resultatet av samrådet och vårt ställningstagande till framförda synpunkter har vi nu redovisat i en samrådsredogörelse.

Översiktsplanen ställs ut from 2020-02-24 till och med 2020-04-24.

Du har nu möjlighet att tycka till och lämna synpunkter.

Utställningshandlingar

Översiktsplanen består av en förslagsdel, en hållbarhetsbedömning och en förutsättningsdel.

Del 1 innehåller bland annat:

  • användning av mark och vatten
  • fördjupningar för varje kommundel
  • bevarande 
  • förhållningssätt till riksintressen och allmänna intressen.

Del 2 innehåller bland annat:

  • en beskrivning/bedömning av konsekvenserna av att genomföra intentionerna i översiktsplanen.

Del 3 innehåller bland annat:

  • kommunens historiska utveckling 
  • Stenungsund idag utifrån olika ämnesområden
  • lagar, förordningar och andra styrdokument
  • förklaring av begrepp.

Mark- och vattenanvändning

Inledande dialog

Innan vi började arbeta med själva förslaget till ny översiktsplan hade vi under år 2016 åtta dialogmöten och en webbenkät. Tanken var att få in synpunkter från invånare, företagare och andra intresserade i ett tidigt skede.

Dialog kring ny översiktsplan

Frågor och svar om ny översiktsplan 

Klicka på plusen till höger för att öppna svaren.

Vad är en översiktsplan?
Tidplan för ny översiktsplan
Vem arbetar med ny översiktsplan?
Handlingsplan för ny översiktsplan

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Översiktsplanerare/planarkitekt

Birgitta Wall
0303-73 82 59
birgitta.wall@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-02-25