Detaljplan för kontor, Jörlanda pastorsexpedition

Planområdet ligger i Jörlanda, 10 km söder om Stenungsund. Området ligger i anslutning till kyrkans församlingshem vid väg 574.

Syftet med detaljplanen är att tillåta ändamålet kontor och ge planstöd för befintlig byggnad (Jörlanda pastorsexpedition).

Hur långt har planen kommit?

Detaljplanen har varit ute på samråd och kompletterande utredningar har gjorts.

Trafikverket planerar för en framtida gång- och cykelväg längs med Bagarevägen för att skapa bättre förbindelser mellan Stenungsund och Kungälv. Arbetet med den nya sträckningen av gång- och cykelvägen är under utredning och kommunen inväntar information från Trafikverket om den nya förbindelsen.

foto planområde

Handlingar

Kontakt

Planarkitekt

Anna Eklund
0303-73 52 36
anna.eklund@stenungsund.se

E-post Exploatering Plan                                                                               

plan@stenungsund.se

Senast uppdaterad