Detaljplan för Spekeröds handelsområde och verksamheter, Jörlanda-Berg 1:66 med flera

På uppdrag av Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott har Samhällsbyggnad Plan låtit upprätta förslag till detaljplan gällande Spekeröds handelsområde och verksamheter, Jörlanda berg 1:66 m.fl. Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering av ett handelsområde vid Stora Höga-motet. Detaljplanen avses innefatta byggnader för volymhandel inklusive livsmedel samt kontor och småindustri, lager och partihandel.

Planområdet ligger intill Stora Höga-motet öster om E6 och söder om väg 650 (gamla E6). Den södra gränsen sammanfaller med gräns för Jörlanda-Berg 1:66 och i öster utgör riksintresse för naturvård detaljplanområdesgräns. Mellan planområdet och rastplatsen finns ett bestånd av ädellövskog.

Planområdet omfattar cirka 10 hektar. Del av fastigheten Jörlanda-Berg 1:66 utgör den största delen av planområdet tillsammans med de i norr angränsande fastigheterna Jörlanda-Berg 2:2, 2:3, 2:4 och Spekeröds-Apleröd 1:10. Området utgörs idag av i huvudsak obebyggd öppen ängsmark i söder, skog i norr och en skogsridå i öster. Dagens tillfartsväg passerar en rastplats samt ett mindre småindustriområde med bensinstation, snabbmatsrestauranger och diverse fordonsservice.

programområde

Hur långt har planen kommit?

Ett överklagande på Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen inkom 2020-07-06 och Mark- och Miljödomstolen beslutade 2021-03-24 att upphäva Kommunfullmäktiges beslut. Kommunen överklagade i sin tur upphävandet till Mark- och Miljööverdomstolen 2021-04-13 som 2021-09-09 beslutade att inte medge prövningstillstånd.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-25 att återuppta arbetet med detaljplanen med samma inriktning som tidigare.

I arbetet har det visat sig att vi på grund av ny lagstiftning och ändrad rättstillämpning (krav har skärpts) har behövt ta fram nya undersökningar kring natur- och djurliv inom detaljplaneområdet. De här undersökningarna gjorde vi under 2022 och början av 2023. Just nu (våren 2023) håller vi på att ta fram skrivelser som vi ska skicka in till länsstyrelsen.

Handlingar

Övriga handlingar

Kontakt

Planarkitekt

Anders Hulterström
0303-73 29 15
anders.hulterstrom@stenungsund.se

E-post Exploatering Plan                                                                               

plan@stenungsund.se

Senast uppdaterad