Detaljplan för bostäder och förskola på Kvarnhöjden,
Kyrkeby 4:2 m.fl.

Kvarnhöjden är utpekat i kommunens översiktsplan som utbyggnadsområde för bostäder. Planområdet ligger i Jörlanda ca 10 km söder om centrala Stenungsund och ca 40 km norr om Göteborg.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för cirka 300 bostäder i blandad upplåtelseform samt en förskola. Bebyggelsen föreslås främst vara enbostadshus och flerbostadshus i två våningar men eventuellt även några flerbostadshus i upp till fyra våningar.

Stenungsunds kommun och Peab Markutveckling AB är exploatörer.

Det har tidigare gjorts ett detaljplanearbete för Kvarnhöjden. Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplaneförslaget 2019-10-10 överklagades och 2021-05-20 beslutade Mark- och Miljööverdomstolen att upphäva det i sin helhet.

Planområde Kvarnhöjden

Hur långt har planen kommit?

  • Kommunfullmäktige har 2019 -10 -10 beslutat att anta detaljplanen för Kvarnhöjden. Antagandebeslutet har överklagats hos Mark- och miljödomstolen.
  • Mark- och miljödomstolen beslutade 2020-02-10 att avslå överklagandena.
  • Mark- och miljödomstolens dom har överklagats vidare till Mark- och Miljööverdomstolen som beviljade prövningstillstånd 2020-09-09
  • Mark- och Miljööverdomstolen beslutade 2021-05-20 att upphäva detaljplanen i sin helhet. Detaljplanen har därmed inte fått laga kraft.
  • Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 om ny planstart för Kvarnhöjden. Områdets nuvarande förutsättningar tillsammans med domslut och handlingar nedan utgör en grund för fortsatt arbete. I och med att tidigare detaljplaneförslag justeras kan det även tillkomma ytterligare utredningar. 

Handlingar

Övriga handlingar

Kontakt

Planarkitekt

Erik Rokke
0303-73 50 34
erik.rokke@stenungsund.se

E-post Exploatering Plan                                                                               

plan@stenungsund.se

Senast uppdaterad