Verksamhetslokaler Hällebäcks industriområde - Högenorum 1:5

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna att uppföra ett nytt verksamhetsområde som medger utbyggnad av lager, industri och hantverk. Aktuell mark för önskat planområde är idag inte planlagd men angränsar till ett område som sedan tidigare är detaljplanelagt och utbyggt för småindustri.

planområde

Kontakt

Planarkitekt

Josefin Johansson
0303-73 52 10
josefin.johansson3@stenungsund.se

E-post Exploatering Plan                                                                               

plan@stenungsund.se

Senast uppdaterad