Småindustri och båtupplag på gamla SIF-området -

Stenung 4:56 och 4:29 med flera

Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-30, § 392, att utöka planområdet för detaljplan för Stenung 4:56 med flera att även inkludera fastighet 4:185 och tog samtidigt beslut om att starta planarbetet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av verksamheter inom befintligt verksamhetsområde på ett område som tidigare nyttjats till fotbollsplaner. 

Planområdet är beläget i Stenungsunds tätortsområde, cirka en kilometer norr om Stenungs torg. Planområdet omfattar flera fastigheter och avgränsas av detaljplan nr 115 i norr, bebyggelsen och fastigheterna längs Ängsvägen i väster, Saltängsvägen i söder. Åt öster innefattar planområdet Gärdesvägen. Planområdet är cirka 4 hektar.

planområdet

Hur långt har planen kommit?

Samrådsperioden är nu slut. Den varade mellan 2 december 2021 till och med 9 januari 2022.

Nu kommer inkomna synpunkter att bearbetas för att ta fram granskningshandlingar som politikerna sedan tar beslut om att ställa ut.

Samrådshandlingar

Utredningar

Handlingar från tidigare planarbete

Kontakt

Planarkitekt

Linnéa Skott
0303-73 04 49
linnea.skott@stenungsund.se

E-post Exploatering Plan                                                                               

plan@stenungsund.se

Senast uppdaterad