Gång- och cykelväg Solgårdsvägen-Södra vägen (Nösnäs 1:62 med flera)

Kommunstyrelsen beslutade den 28 november, § 334, att ge förvaltningen i uppdrag att starta detaljplanearbete för en gång- och cykelväg mellan Solgårdsvägen och Södra vägen.

För att tillgängliggöra kommande resecentrum för cyklister och gående i den södra delen av Stenungsund och de södra kommundelarna finns det behov av en gång- och cykelväg som kopplar ihop Södra vägen och Solgårdsvägen öster om järnvägen. Gällande detaljplaner för berörd mark medger inte utbyggnad av gång- och cykelväg varför en ny detaljplan behöver tas fram.

På bilden nedan visas ungefärlig sträckning av gång- och cykelväg med gul linje.

Hur långt har planen kommit? 

Just nu är planen i startfasen. Snart kommer vi att ta fram planhandlingar till samrådet.

Kontakt

Planarkitekt

Anna Eklund
0303-73 52 36
anna.eklund@stenungsund.se

E-post Exploatering Plan                                                                               

plan@stenungsund.se

Senast uppdaterad