Bostäder, trygghetsboende och lokaler vid CW Borgs väg - Stenung 3:112 med flera

På uppdrag av Kommunstyrelsen har Samhällsbyggnad Exploatering låtit upprätta ett förslag till detaljplan gällande bostäder och lokaler vid CW Borgs väg. Planens syfte är att utveckla området genom förtätning av befintligt bostads-, detaljhandels- och kontorsområde och uppföra lokaler och flerbostadshus varav cirka 60 trygghetsbostäder i form av kooperativa hyresrätter

Hur långt har planen kommit?

Detaljplanen för bostäder, trygghetsboende och lokaler vid CW Borgs väg, Stenung 3:112 har varit ut på granskning.

Granskningstiden varade under perioden 3 juni till 3 juli 2023. Nu kommer vi att bearbeta de inkomna synpunkterna och arbeta fram ett slutligt förslag som politikerna sedan ska ta beslut om.

Ett program för CW Borgs väg, även kallat Snippenområdet, upprättades 2011. Syftet var att utreda förutsättningar och förslag till utbyggnad av området. Programmet utgör underlag för kommande detaljplaner inom området.

Under 2015 och 2016 gjordes en markanvisningsutlysning gällande den kommunala marken inom programområdet. Markanvisningens syfte var att få områdets utvecklingsmöjligheter analyserade av exploatörer för att få fram förslag på hur området skulle kunna bebyggas.

Kommunfullmäktige beslutade i november 2016 att markanvisa området till Riksbyggen vars markanvisningsförslag innehåller bostäder, trygghetsboende (kooperativa hyresrätter), lokaler samt kontorslokaler.

Stenungsunds kommun fick i januari 2021 ett positivt planeringsbesked från Länsstyrelsen Västra Götaland. Länsstyrelsen beslutade att kommunens detaljplaneförslag inte innebär att den tilltänkta bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet med avseende på risker i samband med trafikering av farligt gods vid angränsande väg och järnväg. och järnväg.

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2021 att utesluta kontorsanvändningen i det fortsatta arbetet med detaljplanen. Området ska fortsätta utvecklas för bostäder, trygghetsboende och lokaler.

Detaljplanen var på samråd i april 2022 och ute på granskning under juni/juli 2023. (3 juni-3 juli)

Frågor och svar om projektet CW Borgs väg

Vanliga frågor och svar om CW Borgs väg

Handlingar

Planhandlingar

Övriga handlingar och utredningar

Planeringsbesked

Program

Kontakt

Planarkitekt

Fabiana Tomé
0303-73 25 66
fabiana.tome@stenungsund.se

Planarkitekt

Anders Hulterström
0303-73 29 15
anders.hulterstrom@stenungsund.se

E-post Exploatering Plan                                                                               

plan@stenungsund.se

Senast uppdaterad