Bostäder och handel gamla Hotell Reis - Stenung 4:46 med flera

Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-19, § 263, att starta planarbetet för detaljplan på fastigheten Stenung 4:46, 13:1 och 3:250. Planområdet är beläget i centrala Stenungsund, vid rondellen Strandvägen-Göteborgsvägen.

Syftet med planen är att möjliggöra för bostäder samt butiks- och verksamhetslokaler genom om- och tillbyggnation av befintliga byggnader.

Hur långt har planen kommit?

Planen är i uppstartsskede och planhandlingar till samrådet kommer tas fram då möjlighet finns till att inkomma med synpunkter på framtaget planförslag.

Nedan visas ungefärligt planområde.

planområde Västanvindsgatan

Kontakt

Planarkitekt

Cecilia Norlander
0303-73 84 11
cecilia.norlander@stenungsund.se

Planarkitekt

Erik Rokke
0303-73 50 34
erik.rokke@stenungsund.se

E-post Exploatering Plan                                                                               

plan@stenungsund.se

Senast uppdaterad