Bostäder Kristinedal - Stenung 4:109

Samhällsbyggnadsutskottet tog 2017-03-28, § 33, beslut om att starta planarbetet för del av fastigheten Stenung 4:109, Kristinedals bostäder.

Området består idag av en grusplan som ligger centralt mellan rekreationsområdet Solgårdsdalen, Kristinedals förskola och Kristinedals grundskola. Området angörs norrifrån. Det aktuella områdets areal är cirka en hektar.

Syftet med detaljplanen är att planlägga Stenung 4:109 med bostäder samt att angöra en aktivitetsyta i angränsning till Kristinedalskolan. Avsikten är att skapa upp till ca 120 lägenheter i form av hyresrätter. Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-23, § 169, att direktanvisa del av Stenung 4:109 till Stenungsundshem AB.

Hur långt har planen kommit? 

Just nu är planen i startfasen. Snart kommer vi att ta fram planhandlingar till samrådet.

Kontakt

Planarkitekt

Josefin Johansson
0303-73 52 10
josefin.johansson3@stenungsund.se

E-post Exploatering Plan                                                                               

plan@stenungsund.se

Senast uppdaterad