Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Program för Stenungsunds centrum

På uppdrag av Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott ska Samhällsbyggnad Plan ta fram ett förslag till planprogram för Stenungsunds centrum.

Syftet med programmet är att utgöra underlag för kommande detaljplaneläggning i området. Programförslaget innebär att Stenungsund ges förutsättningar att få ett centrum av stadskaraktär, där dagens parkeringsytor successivt kan bebyggas. Förslaget innebär ett centrum med gågator, grönska, varierad bebyggelse, nytt centralt beläget resecentrum, förbättrad och mer välutnyttjad kontakt med vattnet. Vidare föreslår programmet en bebyggelse med blandade funktioner såsom bostäder, verksamheter, kontor och handel för att skapa ett levande centrum.

Planprogramområdet är 23 hektar, varav 5,5 hektar vatten. Området innefattar en stor del av centrala Stenungsund och avgränsas i väster av vattnet och i öster av villaområdet vid Södra Vägen. I norr och söder avgränsas området av Strandvägen respektive Fregatten och gång- och cykelbron över järnvägen.

Hur långt har programmet kommit?

Program för Stenungsunds Centrum var ute på samråd. Samrådstiden varade från och med   2018-01-17 till och med 2018-02-18.
Kommunfullmäktige godkände Program för Stenungsunds Centrum 2018-06-25.

foto programområde

Handlingar

Övriga handlingar

Programsamråd

Kontakt

Planarkitekt

Cecilia Norlander
0303-73 84 11
cecilia.norlander@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-07-03