Detaljplan bostäder och förskola, Näs 1:302 (Humlebråten)

I december 2017 gavs ett positivt planbesked för del av fastigheten Näs 1:302 i Ödsmål för att möjliggöra nya bostäder samt förskola. Behovet av en ny kommunal förskola i Ödsmål uppmärksammades och del av fastigheten Näs 1:302 skulle kunna nyttjas för detta ändamål. I Översiktsplan 2020 framhålls att Ödsmål är en intressant del av kommunen avseende utveckling med ny bostadsbebyggelse och servicefunktioner. Detaljplanen möjliggör förskola med åtta avdelningar samt ca 100 boenden i varierad form.

Detaljplanen bedöms bidra till vision Stenungsund 2035 med fler bostäder vilket möjliggör en ökad befolkningstillväxt i kommunen. En utbyggnad i Ödsmål, med närhet till både havet och inlandet med dess natur- och rekreationsområden, bidrar också till att det skapas attraktiva boendemiljöer där människan och naturen är i centrum och möjligheten till en aktiv fritid främjas.

Den norra delen av detaljplanen ligger ej inom men angränsar till det område som i översiktsplanen pekas ut som lämpligt utbyggnadsområde. Detaljplanen kan komma att innebära betydande miljöpåverkan om föreslagna åtgärder i planhandlingarna inte genomförs.

Planområdet ligger i direkt anslutning till väg 770, nära busshållplatser och i direkt anslutning till gång- och cykelvägen till Stenungsund vilket bidrar till att goda kommunikationer främjas samt möjliggör en bekväm pendling med hållbara och miljövänliga transporter.

Hur långt har planen kommit?

Samrådsperioden är slut. Den varade mellan 3 april och 3 maj.

Nu kommer inkomna synpunkter att bearbetas och sammanställas för att ta fram granskningshandlingar som politikerna senare tar beslut om att ställa ut.

Planhandlingar

Övriga handlingar

Utredningar

Kontakt

Planarkitekt

Linnéa Skott
0303-73 04 49
linnea.skott@stenungsund.se

E-post Exploatering Plan                                                                               

plan@stenungsund.se

Senast uppdaterad