Detaljplan bostäder och centrum Ödsmål, Näs 1:55 (Krysset)

I maj 2021 gavs ett positivt planbesked för fastigheten Näs 1:55 i Ödsmål för att möjliggöra nya bostäder samt centrumlokaler. Det föreslås uppföras cirka 20 lägenheter och cirka 2000 kvadratmeter centrum lokaler. Området är idag inte detaljplanerat och befintliga förskolelokaler är ombyggda och har tidigare varit en del av en drivmedelsstation och affärslokal.

Fastigheten ligger intill Näs 1:302 där detaljplanearbete pågår för uppförande av bostäder och förskola.

Översiktsplan 2020 framhåller att Ödsmål är en intressant del av kommunen avseende utveckling med ny bostadsbebyggelse och servicefunktioner.

Detaljplanen bedöms bidra till vision Stenungsund 2035 med fler bostäder vilket möjliggör en ökad befolkningstillväxt i kommunen. En utbyggnad i Ödsmål, med närhet till både havet och inlandet med dess natur- och rekreationsområden, bidrar också till att det skapas attraktiva boendemiljöer där människan och naturen är i centrum och möjligheten till en aktiv fritid främjas.

Planområdet ligger i direkt anslutning till väg 770, nära busshållplatser och i direkt anslutning till gång- och cykelvägen till Stenungsund vilket bidrar till att goda kommunikationer främjas samt möjliggör en bekväm pendling med hållbara och miljövänliga transporter.

Uppdrag

Arbete pågår med att ta fram planhandlingar till samråd. I samrådet kommer det att finnas möjlighet till insyn och påverkan. Vi kommer att annonsera i Göteborgs-Posten och ST-tidningen och på hemsidan.

Kontakt

Planarkitekt

Linnéa Skott
0303-73 04 49
linnea.skott@stenungsund.se

E-post Exploatering Plan                                                                               

plan@stenungsund.se

Senast uppdaterad