Stenungsunds kommunvapen

Ändring av detaljplan 247, Hallerna Etapp II, för del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1

På uppdrag av Kommunstyrelsen har Sektor Samhällsbyggnad låtit upprätta ett förslag till ändring av detaljplan 247, Hallerna Etapp II, för del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1.

Syftet med planen är att pröva möjligheten för en ny högstadieskola för del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1. Utbyggnaden av området sker längs Hallernaleden och tillfartsvägen ska ske på denna väg till och från den nya högstadieskolan. Ändringen av detaljplanen för Hallerna etapp II är i enlighet med ÖP 06.

Flygfoto med planområde markerat, Hallerna högstadieskola

Hur långt har planen kommit?

Detaljplanen har varit ute på samråd och samrådstiden varade från och med 2019-07-18 till och med 2019-08-15. Nu går vi igenom alla inkomna yttranden för att skriva en samrådsredogörelse. När samrådsredogörelsen och det justerade planförslaget är klart så är nästa steg att gå ut med planen på granskning.

Dialog och påverkan

Tack till er alla som har kommit in med yttrande.

Planprocessen - Samråd

Handlingar

Samrådshandlingar - Planförslag, ändring av detaljplan för Hallerna etapp II:

Planbeskrivning ändring samråd Dp Hallerna IIPDF

Plankarta ändring samråd Dp Hallerna IIPDF

Gällande detaljplan för Hallerna etapp II:

Planbeskrivning+antagandePDF

Plankarta+antagandePDF

Genomförandebeskrivning Hallerna IIPDF

Övriga handlingar

Kontakt

Planarkitekt

Malin Svensson
0303-73 25 66
malin.svensson1@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-08-20