Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Detaljplan inom del av Kopper 2:16 för Flerbostadshus

På uppdrag av Kommunstyrelse ska förvaltningen upprätta en ny detaljplan inom del av fastigheten Kopper 2:16. Syftet är att förtäta befintligt bostadsområde genom att uppföra ett flerbostadshus med upptill 8 våningar (ca 30 lägenheter) på befintlig parkeringsyta. Fastigheten Kopper 2:16 ingår i detaljplan 161, Kopperområdet (genomförandetiden har gått ut). I den gällande detaljplanen är platsen för det föreslagna flerbostadshuset planerad som parkeringsyta för de befintliga flerbostadshusen väster om parkeringsytan.

Planområde Kvarnhöjden

Hur långt har planen kommit?

Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2019-11-29 till och med 2019-12-20.
Just nu pågår arbetet med att ta fram en samrådsredogörelse och granskningshandlingar. När samrådsredogörelsen och granskningshandlingarna är klara och godkända av Kommunstyrelsen så skickar vi detaljplanen på granskning. Under granskningen kommer det att finnas möjlighet till insyn och påverkan. Vi kommer att annonsera i Göteborgs-Posten, i ST-tidningen och på kommunens hemsida

Planskede Samråd

Handlingar

Övriga handlingar

Kontakt

Planarkitekt

Anders Dahlgren
0303-73 29 08 
anders.dahlgren@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-02-27