Stenungsunds kommunvapen

Detaljplan för Spekeröds handelsområde och verksamheter, Jörlanda-Berg 1:66 med flera

programområde

På uppdrag av Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott har Samhällsbyggnad Plan låtit upprätta förslag till detaljplan gällande Spekeröds handelsområde och verksamheter, Jörlanda berg 1:66 m.fl. Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering av ett handelsområde vid Stora Höga-motet. Detaljplanen avses innefatta byggnader för volymhandel inklusive livsmedel samt kontor och småindustri, lager och partihandel. I ÖP06 visas en del av Jörlanda-Berg 1:66 som område för verksamheter.

Planområdet ligger intill Stora Höga-motet öster om E6 och söder om väg 650 (gamla E6). Den södra gränsen sammanfaller med gräns för Jörlanda-Berg 1:66 och i öster utgör riksintresse för naturvård detaljplanområdesgräns. Mellan planområdet och rastplatsen finns ett bestånd av ädellövskog.

Planområdet omfattar cirka 10 hektar. Del av fastigheten Jörlanda-Berg 1:66 utgör den största delen av planområdet tillsammans med de i norr angränsande fastigheterna Jörlanda-Berg 2:2, 2:3, 2:4 och Spekeröds-Apleröd 1:10. Området utgörs idag av i huvudsak obebyggd öppen ängsmark i söder, skog i norr och en skogsridå i öster. Dagens tillfartsväg passerar en rastplats samt ett mindre småindustriområde med bensinstation, snabbmatsrestauranger och diverse fordonsservice.

Hur långt har planen kommit?

 
Ett första förslag till detaljplanen har varit på granskning och det har kommit in många intressanta synpunkter som vi tog hänsyn till. Vi gjorde väsentliga ändringar i det första förslaget och ställer därför detaljplanen ut på ny granskning.

Granskningstiden varar 2019-06-07 till och med 2019-06-28.

Du har nu möjlighet till insyn och påverkan. Lämna dina eventuella synpunkter till Stenungsunds kommun, Samhällsbyggnad Plan, 444 82 Stenungsund eller via e-post till plan@stenungsund.se senast 28 juni 2019.

Handlingar

Övriga handlingar

Kontakt

Tf Planchef

Anders Hulterström                                                                                           
0303-73 29 15
anders.hulterstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-06-14