Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Detaljplan för Spekeröds handelsområde och verksamheter, Jörlanda-Berg 1:66 med flera

programområde

På uppdrag av Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott har Samhällsbyggnad Plan låtit upprätta förslag till detaljplan gällande Spekeröds handelsområde och verksamheter, Jörlanda berg 1:66 m.fl. Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering av ett handelsområde vid Stora Höga-motet. Detaljplanen avses innefatta byggnader för volymhandel inklusive livsmedel samt kontor och småindustri, lager och partihandel. I ÖP06 visas en del av Jörlanda-Berg 1:66 som område för verksamheter.

Planområdet ligger intill Stora Höga-motet öster om E6 och söder om väg 650 (gamla E6). Den södra gränsen sammanfaller med gräns för Jörlanda-Berg 1:66 och i öster utgör riksintresse för naturvård detaljplanområdesgräns. Mellan planområdet och rastplatsen finns ett bestånd av ädellövskog.

Planområdet omfattar cirka 10 hektar. Del av fastigheten Jörlanda-Berg 1:66 utgör den största delen av planområdet tillsammans med de i norr angränsande fastigheterna Jörlanda-Berg 2:2, 2:3, 2:4 och Spekeröds-Apleröd 1:10. Området utgörs idag av i huvudsak obebyggd öppen ängsmark i söder, skog i norr och en skogsridå i öster. Dagens tillfartsväg passerar en rastplats samt ett mindre småindustriområde med bensinstation, snabbmatsrestauranger och diverse fordonsservice.

Hur långt har planen kommit?

Ett överklagande på Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har inkommit 2020-07-06. Överklagandet har skickats vidare till Mark- och Miljödomstolen.
Har du frågor eller funderingar angående överklagan, kontakta Mark- och Miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg eller Tel: 0521- 27 02 00.

Handlingar

Övriga handlingar

Kontakt

Planarkitekt

Anders Hulterström
0303-73 29 15
anders.hulterstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-07-10