Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Detaljplan för Stenung 3:282, Västanvindsgatan

På uppdrag av Kommunstyrelsen har Samhällsbyggnad Plan låtit upprätta ett förslag till detaljplan gällande bostäder och handel vid Västanvindsgatan i Stenungsunds centrum. Syftet med planen är att pröva möjligheterna att förtäta Stenungsunds centrum genom att uppföra två byggnader för handel- och bostadsändamål – ett lamellhus på upp till 11 våningar och ett punkthus på upp till 24 våningar.

Planområdet ligger i de centrala delarna av Stenungsunds tätort och innefattar Västanvindsgatan, Kulturhusparken och den södra delen av befintlig galleriabyggnad på Stenungs torg.

Hur långt har planen kommit?

Detaljplanen har varit ute på samråd och samrådstiden varade från och med 2019-06-14 till och med 2019-08-14. Nu går vi igenom alla inkomna yttranden för att skriva en samrådsredogörelse. När samrådsredogörelsen och det justerade planförslaget är klart så är nästa steg att gå ut med planen på granskning.
Under granskningen kommer det att finnas möjlighet till insyn och påverkan. Vi kommer att annonsera granskningen i Göteborgs-Posten, i ST-tidningen och på kommunens hemsida.

Dialog och påverkan

Tack för alla yttranden och synpunkter.

planområde Västanvindsgatan
Planskede Samråd

Handlingar

Utredningar

Kontakt

Planarkitekt

Anders Dahlgren
0303-73 29 08 
anders.dahlgren@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-08-03