Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Detaljplan för Stenungsunds resecentrum

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett nytt resecentrum i centrala Stenungsund med förbättrade möjligheter till kollektivt resande. Vi planerar för ett modernt, tryggt och tillgängligt resecentrum för fler människor och smidiga byten mellan olika trafikslag, för att kunna möta både dagens och framtidens behov.

Aktuellt just nu

2020-10-22

Samrådstiden för resecentrum är nu slut. Samrådet varade 9 september - 21 oktober 2020.

De synpunkter och remissvar som kommit in kommer nu att sammanställas och bemötas i en så kallad samrådsredogörelse. I redogörelsen kan de som lämnat in synpunkter läsa om och hur kommunen tagit hänsyn till synpunkterna eller få en förklaring till varför vi inte har gjort det.

Efter detta kommer vi att göra ändringar i planförslaget. Sedan ställs det reviderade förslaget ut för granskning, där kan alla berörda lämna synpunkter på förslaget igen.

Vi planerar preliminärt att ställa ut förslaget för granskning under andra kvartalet år 2021. Information om detta kommer att kungöras och informeras om på bland annat kommunens hemsida.

Detaljplanen möjliggör:

 • Tågperrong på västra sidan av järnvägen. Detaljplanen möjliggör också en perrong på östra sidan, om ett mötesspår skulle bli aktuellt i framtiden.
 • 15 busshållplatser, tolv av dem på järnvägens västra sida och tre på järnvägens östra sida.
 • En stationsbyggnad som planeras ha plats för vänthall, kiosk och personalutrymmen.
 • Förändrad infrastruktur inom planområdet med ny cirkulationsplats och omdragning av Göteborgsvägen.
 • En gång- och cykeltunnel under järnvägen. Den planeras i den södra delen av planområdet.
 • Separerade gång- och cykelbanor för att underlätta flödet för de trafikanterna. Utrymme för säkra och väderskyddade cykelparkeringar kommer att finnas.
 • Bilparkeringsytor för kortare stopp, för hämtning och lämning av passagerare.

I samrådshandlingarna kan du ta del av planförslaget i sin helhet.

Frågor och svar om resecentrum

Stenungsund är en välkomnande och attraktiv kustkommun som växer i stadig takt. Visionen är att vi år 2035 ska vara 35 000 invånare vilket är nästan 8 000 fler än vad vi är idag. Även grannkommunerna har som mål att växa. Fler invånare innebär fler resande med tåg och buss.

Kommunen kommer tillsammans med Västtrafik och Trafikverket att skapa ett resecentrum för fler människor. Det ska ha god tillgänglighet och möjliggöra smidiga byten mellan alla trafikslag - gång, cykel, buss, tåg och bil. Syftet med resecentrum är att främja och öka resandet med kollektivtrafik.

Resecentrum ska samtidigt stärka Stenungsunds centrum, binda ihop öst och väst på ett bra sätt samt vara en trygg och attraktiv plats under dygnets alla timmar.

Resecentrum planeras omfatta:

 • Stationsområde med en perrong om 165 meter väster om spåret, med möjlighet att bygga ut till 250 meter.
 • Bussterminal som möjliggör så kallad stjärntrafik (busslinjerna anpassas till tågens avgångstider) med 15 busshållplatser fördelat på båda sidor om spåret.
 • En gemensam buss- och tågperrong som förenklar smidigare byten. Perrongen planeras ha väntutrymme, väderskydd och skärmtak.
 • En stationsbyggnad som ska ha plats för vänthall, kiosk och personalutrymmen.
 • En tunnel under spåret för gång- och cykeltrafik.
 • Gång- och cykelförbindelser till resecentrumet från alla väderstreck.
 • Cykelparkering på båda sidor om spåret.
 • Bilparkeringar för olika ändamål som exempelvis parkering för rörelsehindrade, korttidsparkering och hämta/lämna platser.
 • Bussfiler för optimerad framkomlighet.

Resecentrum förbereds även för ett eventuellt dubbelspår i framtiden.

Beslutet om var resecentrum ska ligga fattades av kommunfullmäktige i juni 2016.

Centrumplaceringen synliggjordes även i det planprogram för Stenungsunds centrum som kommunfullmäktige godkände i juni 2018. Godkännandet av planprogrammet föregicks av en förankringsprocess där programmet ställdes ut på samråd i januari-februari 2018.
Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls också på Fregatten vilket besöktes av cirka 150 personer.

Bakgrund

Innan beslutet fattades hade det under en längre period diskuterats var ett framtida resecentrum i Stenungsund borde placeras. Dagens station ligger i de norra delarna av centrum och långt från Stenungsöbron, vilket gör att de tar onödigt lång tid för anslutande bussar och trafik från öarna att komma till stationen. Stenungsund expanderar i första hand söderut eftersom industrins skyddszon norr om centrum hindrar oss att bygga bostäder åt det hållet. Med detta som bakgrund beslutades att en lokaliseringsutredning skulle göras.

Lokaliseringsutredning

I lokaliseringsutredningen studerades fyra alternativ - nuvarande plats (nollalternativet), Centrum, Brofästet och Nösnäs. Som ett ytterligare alternativ utreddes sedan Stora Höga. Utredningen skickades på remiss till myndigheter, grannkommuner, större företag och fastighetsägare.

LokaliseringsutredningPDF

Inför beslutet arbetade kommunen i olika konstellationer tillsammans med politiker från Orust och Tjörn samt representanter från Trafikverket och Västtrafik. En del av arbetet var att vikta de olika alternativen där Centrumalternativet och Brofästet fick flest poäng.

Trafikverkets regler har i senare arbete också visat att Brofästet som alternativ inte är möjligt då det ligger i en för skarp kurva.

I Stenungsund planerar vi för ett centrum som ska vara trivsamt, lättillgängligt och som är levande tryggt och välkomnande. Ett centrum nära människan och havet.

Ett resecentrum är inte bara en knutpunkt för kollektivtrafik utan är en viktig plats i samhället, en välkomnande och effektiv plats för kommunens och regionens resenärer.

Ett resecentrum och det stora antalet resenärer som dagligen kommer nyttja platsen ger också viktiga effekter för utvecklingen av omkringliggande områden.

Att lägga resecentrum i just centrum, det så kallade Centrumalternativet, öppnar upp för vidare exploatering med bostäder, verksamheter och arbetsplatser på båda sidor om järnvägen. Utöver att de kommer ligga i direkt anslutning till resecentrum får de även nära till både kommersiell och offentlig service, kulturhus, park och hav. Centrumalternativet blir därför en lokalisering för både stenungsundsbor, arbetspendlare, turister och besökare.

Ett resecentrum skilt från övrig bebyggelse och kanske omringat av stora parkeringsytor ger otrygga miljöer särskilt under dygnets mörka timmar, vilket kan hindra människor från att vilja färdas kollektivt.

Stenungsund är med i ett regionalt samarbete i nätverket Det urbana stationssamhället. Samarbetet sker för att påskynda utvecklingen mot ett mer hållbart resande genom att göra kollektivresor enkla och attraktiva. Alla erfarenheter från arbetet pekar på att tillgänglighet och närhet, att placera resecentrum så nära samhällskärnan som möjligt, är en framgångsfaktor för att utveckla tätorten.

På nuvarande station finns planer att anlägga en parkering som får en direktkoppling med gångbana till vårt nya resecentrum, därmed kan den fungera väl som en pendelparkering. Perronger och väntkurer kommer tas bort. Gångbron över järnvägen kommer att vara kvar.

Det finns för närvarande inget exakt datum för när resecentrum i sin helhet ska vara klart eftersom detaljplaneprocessen inte är färdig än.

I nuläget planeras byggnationen av resecentrum starta år 2024 och resecentrum beräknas sedan kunna öppna för kollektivtrafikresande hösten 2025.

När detaljplanen är granskad och antagen kommer vi kunna ge ett tydligare svar på hur vi genomför byggprojektet tillsammans med Västtrafik och Trafikverket på bästa möjliga sätt för kollektivtrafikresenärer, närboende och andra berörda.

Stenungsunds kommun har budgeterat resecentrum till cirka 160 miljoner kronor.

I den summan ingår också funktioner som inte enbart är kopplat till resecentrum men som av effektivitetsskäl kommer att genomföras samtidigt. Det handlar till exempel om:

 • Cykelvägar till och från resecentrum, längs Göteborgsvägen.
 • Separata busskörfält för att göra kollektivtrafiken effektiv och snabb.
 • Hållplatsläge för lokallinjerna (gatuhållplats) på Göteborgsvägen söder och norr om resecentrum, ungefär vid Circle K och befintlig station.
 • Reglering av markhöjd för bland annat Göteborgsvägen. Det är en förebyggande åtgärd som ändå behöver göras för att säkra framkomligheten på vägen vid framtida stigande havsnivåer och hantering av skyfall.

Plats är avsatt för att rymma många cykelparkeringar som ska vara trygga, säkra och väderskyddade. Cykelparkeringarna placeras nära hållplatser och perronger. Hur många cykelparkeringar det blir kommer utredas närmre längre fram i processen.

Bilparkeringar för olika ändamål kommer finnas som exempelvis parkering för rörelsehindrade, korttidsparkering och hämta/lämna platser. Bilparkeringar kommer också att finnas utanför planområdet, ett exempel på möjlig placering är där dagens station ligger.

Nya gång- och cykelvägar planeras till och från resecentrum från olika väderstreck.

För bussar planeras tolv busshållplatser på västra sidan spåret. På östra sidan planeras för tre hållplatslägen, främst för lokaltrafik som trafikerar de östra delarna av tätorten. Bussarna ska kunna köra i egna körfält stora delar av vägen för att minimera påverkan på biltrafiken. Buss- och tågtrafik kommer samordnas på bästa sätt för smidiga byten. Västtrafik ansvarar för planering av de olika linjerna och dess tidtabeller.

För att trafiken ska kunna flyta bättre på Göteborgsvägen planeras färre korsningar mellan Göteborgsvägen och Stenungstorg. Det kommer bli en ny rondell (cirkulationsplats) mellan Göteborgsvägen och anslutning till torget, ungefär vid Västanvindsgatan. Strandvägen planeras bli dubbelriktad mellan Stenunge allé och Göteborgsvägen, dessutom ska det vara tillåtet att köra mellan Strandvägen och Stenungstorg via Stenunge allé. Enligt trafikberäkningar kan körtiden på Göteborgsvägen under rusningstrafik bli 1-1,5 minuter längre.

Den nuvarande köbildningen på Göteborgsvägen i rusningstrafik på eftermiddagen har sitt ursprung dels i rödljusregleringen i korsningen Göteborgsvägen-Doterödsvägen samt en otillräcklig kapacitet på väg 160 i riktning mot Tjörns kommun. Etableringen av ett nytt resecentrum påverkar inte dessa brister och kommunen arbetar i andra forum för att försöka förbättra situationen. Det är staten genom Trafikverket som ansvarar för framkomligheten på länsväg 160.

Som en konsekvens av ökad befolkning i kommun och region kommer antalet fordon på Göteborgsvägen troligen att öka, vilket i sin tur kommer innebära en något högre bullerbelastning. När Göteborgsvägen förskjuts något och trafiken dras om kommer det att medföra en liten ökning av buller vid vissa fasader. En hastighetssänkning från 50 till 40 kommer kompensera detta något.

Längs Södra vägen kommer trafiken av bussar öka vilket kommer påverka närliggande bostäder. De bussar som trafikerar där är lokaltrafikbussar som enligt Västtrafiks planer kommer vara helt utbyta till tystare elbussar innan år 2030. Redan om ett år kommer 65% av Västtrafiks lokaltrafikbussar vara elektrifierade.

Trafikverket kommer under nästa år genomföra trafikbulleranalyser för den spårbundna trafiken.

Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som styr användning av mark- och vattenområden. Den ligger sedan till grund för bygglovet. Innan en detaljplan kan antas politiskt ska berörda ha fått möjlighet att tycka till om förslaget, först vid ett samråd och sedan vid en granskning.

Hur långt har planen kommit?

Ett detaljplaneförslag har tagits fram. Kommunstyrelsen fattade 24 augusti 2020 beslut om att detaljplanen ska gå ut på samråd.

Att en detaljplan går ut på samråd innebär att kommunen samlar in så mycket information, synpunkter och önskemål som möjligt från medborgare, myndigheter och andra, för att ta med det vidare i processen.

Under samrådsperioden som varade 9 september till och med 21 oktober 2020 hade berörda möjlighet att komma in med synpunkter på förslaget.

De synpunkter och remissvar som kommit in kommer nu att sammanställas och bemötas i en så kallad samrådsredogörelse. I redogörelsen kan de som lämnat in synpunkter läsa om och hur kommunen tagit hänsyn till synpunkterna eller få en förklaring till varför vi inte har gjort det.

Efter detta kommer vi att göra ändringar i planförslaget. Sedan ställs det reviderade förslaget ut för granskning, där kan alla berörda lämna synpunkter på förslaget igen.

Vi planerar preliminärt att ställa ut förslaget för granskning under andra kvartalet år 2021. Information om detta kommer att kungöras och informeras om på bland annat kommunens hemsida.

Hela detaljplaneprocessen

Planområdet är strax över 4,3 hektar stort och ligger i centrala Stenungsund i höjd med Stenungstorg. Området sträcker sig från korsningen Strandvägen/Göteborgsvägen/ järnvägen/Doterödsvägen i norr, ner längs Södra vägen och cirka 100 meter söder om gång- och cykelbron. På västra sidan följer det Stenunge allés befintliga sträckning fram till Västanvindsgatan, sedan en bit in på Stenungstorgs parkering upp till Strandvägen.

För detaljplaner med större allmänintresse anordnar kommunen samrådsmöten dit medborgarna kan komma och lyssna på en presentation av planförslaget och ställa frågor. Våra tre samrådsmöten hölls i slutet av september.

Tack för givande möten!

Våra tre samrådsmöten har nu gått av stapeln. Vi tackar alla som deltog för givande dialoger.

Kontakt

Planarkitekt

Cecilia Norlander
0303-73 84 11
cecilia.norlander@stenungsund.se

Mark- och exploateringsingenjör

Lisa Bertilsson
0303-73 26 61
lisa.bertilsson@stenungsund.se

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad