Detaljplan för Stenungsunds resecentrum

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett nytt resecentrum i centrala Stenungsund med förbättrade möjligheter till kollektivt resande. Vi planerar för ett modernt, tryggt och tillgängligt resecentrum för fler människor och smidiga byten mellan olika trafikslag, för att kunna möta både dagens och framtidens behov.

Aktuellt just nu

2021-03-08

Efter samrådstiden har kommunen sammanställt en samrådsredogörelse. I redogörelsen kan de som lämnat in synpunkter läsa om och hur kommunen tagit hänsyn till synpunkterna eller få en förklaring till varför vi inte har gjort det.

Samrådsredogörelsen godkändes av kommunstyrelsen 8 februari 2021. Kommunen arbetar nu med att ta fram ett reviderat planförslag inför granskningsskedet.

Samrådsredogörelse resecentrum 2021-02-08 Pdf, 2.3 MB.

2020-10-22

Samrådstiden för resecentrum är nu slut. Samrådet varade 9 september - 21 oktober 2020.

De synpunkter och remissvar som kommit in kommer nu att sammanställas och bemötas i en så kallad samrådsredogörelse. I redogörelsen kan de som lämnat in synpunkter läsa om och hur kommunen tagit hänsyn till synpunkterna eller få en förklaring till varför vi inte har gjort det.

Efter detta kommer vi att göra ändringar i planförslaget. Sedan ställs det reviderade förslaget ut för granskning, där kan alla berörda lämna synpunkter på förslaget igen.

Vi planerar preliminärt att ställa ut förslaget för granskning under andra kvartalet år 2021. Information om detta kommer att kungöras och informeras om på bland annat kommunens hemsida.

Vanliga frågor och svar om Stenungsunds resecentrum


Frågor och svar om Stenungsunds resecentrum

Detaljplanen möjliggör:

  • Tågperrong på västra sidan av järnvägen. Detaljplanen möjliggör också en perrong på östra sidan, om ett mötesspår skulle bli aktuellt i framtiden.
  • 15 busshållplatser, tolv av dem på järnvägens västra sida och tre på järnvägens östra sida.
  • En stationsbyggnad som planeras ha plats för vänthall, kiosk och personalutrymmen.
  • Förändrad infrastruktur inom planområdet med ny cirkulationsplats och omdragning av Göteborgsvägen.
  • En gång- och cykeltunnel under järnvägen. Den planeras i den södra delen av planområdet.
  • Separerade gång- och cykelbanor för att underlätta flödet för de trafikanterna. Utrymme för säkra och väderskyddade cykelparkeringar kommer att finnas.
  • Bilparkeringsytor för kortare stopp, för hämtning och lämning av passagerare.

I samrådshandlingarna kan du ta del av planförslaget i sin helhet.

Kontakt

Planarkitekt

Cecilia Norlander
0303-73 84 11
cecilia.norlander@stenungsund.se

Mark- och exploateringsingenjör

Lisa Bertilsson
0303-73 26 61
lisa.bertilsson@stenungsund.se

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad