Stenungsunds kommunvapen

Detaljplan för bostäder och förskola på Kvarnhöjden,
Kyrkeby 4:2 m.fl.

Kvarnhöjden är utpekat i kommunens översiktsplan som utbyggnadsområde för bostäder. Planområdet ligger i Jörlanda ca 10 km söder om centrala Stenungsund och ca 40 km norr om Göteborg.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för blandad bebyggelse om cirka 300 bostäder samt en förskola på Kvarnhöjden. Bebyggelsen föreslås i huvudsak vara 2 våningar. Några flerbostadshus i södra planområdet tillåts vara 4-5 våningar, för närhet och ökat underlag till handel och service i Jörlanda centrum, söder om planområdet.

Stenungsunds kommun och Peab Markutveckling AB är exploatörer.

Planområde Kvarnhöjden

Hur långt har planen kommit?

Kommunfullmäktige har 2019 -10 -10 beslutat att anta detaljplanen för Kvarnhöjden. Antagandebeslutet anslogs på kommunens anslagstavla under tiden 2019-10-14 till om med 2019-11-04. Sju överklaganden på antagandebeslutet har kommit in.
Överklagandena har skickats vidare till Mark- och Miljödomstolen i Värnersborg för prövning.
För ytterligare upplysningar om prövningen, kontakta domstolen:

Vänersborgs Tingsrätt
Mark- och Miljödomstolen
Box 1070
462 28 Vänersborg
Tel: 0521- 27-02-30

Dialog och påverkan

Tack till er alla som har kommit in med yttrande.

Handlingar

Övriga handlingar

Kontakt

Översiktsplanerare/planarkitekt

Birgitta Wall
0303-73 82 59
birgitta.wall@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-11-07