Stenungsunds kommunvapen

Detaljplan för bostäder och förskola på Kvarnhöjden,
Kyrkeby 4:1 m.fl.

Kvarnhöjden är utpekat i kommunens översiktsplan som utbyggnadsområde för bostäder. Planområdet ligger i Jörlanda ca 10 km söder om centrala Stenungsund och ca 40 km norr om Göteborg.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för blandad bebyggelse om cirka 250-270 bostäder samt en förskola på Kvarnhöjden. Bebyggelsen föreslås i huvudsak vara 1-3 våningar. Några flerbostadshus i södra planområdet tillåts vara 4-5 våningar, för närhet och ökat underlag till handel och service i Jörlanda centrum, söder om planområdet.

Stenungsunds kommun och PEAB AB är exploatörer.

Planområde Kvarnhöjden

Hur långt har planen kommit?

Detaljplanen var ute på utställning from 2018-07-26 tom 2018-08-30. Nu går vi igenom alla inkomna yttranden för att skriva ett utställningsutlåtande. När utställningsutlåtandet är klart så skickar vi detaljplanen till Kommunfullmäktige för antagande.

Dialog och påverkan

Tack till er alla som har kommit in med yttrande.

Handlingar

Övriga handlingar

Kontakt

Översiktsplanerare/planarkitekt

Birgitta Wall
0303-73 82 59
birgitta.wall@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-01-16