Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Detaljplan för bostäder, Kopper 2:13

Kommunens planenhet har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på detaljplan för att kunna bygga ett flerbostadshus på Bergsvägen. Syftet är att starta planarbete för att pröva möjligheterna att uppföra ett nytt flerbostadshus och därmed komplettera flerbostadsområdet beläget norr om tillfartsväg Bergsvägen.

Fastigheten Kopper 2:13 ingår i detaljplan 161”Kopperområdet”med laga kraft 1992-07-03. Genomförandetiden har gått ut.

Byggnationen är tänkt att uppföras i en byggnad i form av punkthus med som mest åtta våningar. Avsikten är att skapa cirka 30 lägenheter med hyresrätt och tillhörande parkering.
Exploatör är Fejens bostäder.

Hur långt har planen kommit?
 

Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2019-11-29 till och med 2019-12-20.
Just nu pågår arbetet med att ta fram en samrådsredogörelse och granskningshandlingar. När samrådsredogörelsen och granskningshandlingarna är klara och godkända av Kommunstyrelsen så skickar vi detaljplanen på granskning. Under granskningen kommer det att finnas möjlighet till insyn och påverkan. Vi kommer att annonsera i Göteborgs-Posten, i ST-tidningen och på kommunens hemsida.

Planskede Samråd

Handlingar

Utredningar

Kontakt

Planarkitekt

Anders Dahlgren
0303-73 29 08 
anders.dahlgren@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-02-27