Bostäder, äldreboende och centrum Hasselhöjden - Kopper 2:1 med flera

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förtätning av Stenungsunds tätort med bostäder, äldreboende och centrumverksamhet i området Hasselhöjden. Totalt beräknas som minst 335 bostäder och 80 äldrebostäder kunna tillkomma.

Kartutsnitt över Stenungsund tätort med planområdet markerat med blå linje. Gula linjer är befintliga fastighetsgränser.

Stenungsunds kommun har bedömt att detaljplanens genomförande vid en sammanvägning av konsekvenserna ej kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detaljplanen är förenlig med Stenungsunds kommuns översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen för Stenungsund tätort samt tidigare redovisade politiska ställningstagande.

Hur långt har planen kommit?

Kommunfullmäktige beslöt 2021-03-04, § 56, att anta detaljplanen för Kopper 2:1, Hasselhöjden.

2021-03-31 inkom ett överklagande av beslutet som överlämnades till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Mark- och miljödomstolen beslutade 2021-09-27 att avslå överklagandet. Klaganden har därefter överklagat domstolens beslut till Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen beslöt 2022-02-10 att inte ge prövningstillstånd vilket innebär att Mark- och miljödomstolens besluta att avslå överklagandet står fast och detaljplanen har därmed vunnit laga kraft.

Detaljplanen har vunnit laga kraft

Perspektiv över planområdet från luften och från norr. Befintliga byggnader som gråa volymer och möjligt tillkommande byggnader som vita volymer.

Antagandehandlingar - antaget i kommunfullmäktige 2021-03-04

Övriga handlingar

Kontakt

Senast uppdaterad