Detaljplan för Munkeröd 1:12 med flera - industri och småindustri

Syftet med detaljplanen är att bereda plats för industriverksamhet. Det berörda området är inte tidigare detaljplanelagt. Kommunens översiktsplan visar att området har ett särskilt värde för närrekreation för Stenungsunds tätort. Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram för att pröva områdets lämplighet för industri och småindustri.

Planområde Munkeröd 1:12

Planområdet

Hur långt har planen kommit?

Kommunfullmäktige antog planen 2021-01-21.
Detaljplanen har varit ute på utställning från och med 2020-06-04 till och med 2020-07-03. Alla inkomna utställningsyttranden har bearbetats och sammanställts i ett utställningsutlåtande. Kommunfullmäktige godkände utställningsutlåtandet och antog planen 2021-01-21.

Detaljplanen har fått laga kraft 2021-01-21.

Handlingar

Utredningar

Kontakt

Planarkitekt

Anders Hulterström
0303-73 29 15
anders.hulterstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad