Detaljplan för Jörlandaskolan, Kyrkeby 3:33 och 3:34

På uppdrag av Kommunstyrelsen har Samhällsbyggnad Exploatering låtit upprätta ett förslag till detaljplan gällande skola vid Bagarevägen i Jörlanda. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheter för en utbyggnad av Jörlandaskolan då det idag saknas tillräckligt utrymme för undervisning och antalet elever förväntas att öka i framtiden. Detaljplanen fick laga kraft 10 december 2021.

Hur långt har planen kommit?

Kommunfullmäktige antog 2021-11-11 detaljplan för Kyrkeby 3:33 och 3:34. Beslutet har varit anslaget på kommunens anslagstavla under tiden 2021-11-17 till och med 2021-12-09. Detaljplanen har fått laga kraft 2021-12-10.

Handlingar

Övriga handlingar

Dagsljus

VA- Dagvatten

Trafik

Buller

Geoteknik

Kontakt

Planarkitekt

Fabiana Tomé
0303-73 25 66
fabiana.tome@stenungsund.se

Senast uppdaterad