Avgift för planbesked

Kommunens kostnad för planbesked är satt utifrån vilken typ av åtgärd det handlar om. Planavgift tas ut oavsett om planbesked blir positivt eller negativt. Fakturering sker efter beslut i kommunstyrelsen. Vid återtagande av planansökan sker fakturering för nedlagd arbetstid.

Avgiften gäller bara själva planbeskedet. Inför ett eventuellt planarbete upprättas ett plankostnadsavtal där kostnader för planarbetet regleras.

Enkel åtgärd

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga av följande kriterier:

  1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m² bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m² eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
  2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.
  3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med standard planförfarande.

Medelstor åtgärd

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.

Stor åtgärd

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

  1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m² bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m² eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
  2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Kontakt

E-post Exploatering Plan                                                                               

plan@stenungsund.se

Senast uppdaterad