Stenungsunds resecentrum

Vi skapar ett modernt, tryggt och tillgängligt resecentrum för fler människor och smidiga byten mellan olika trafikslag. Resecentrum är en del av omvandlingen av Stenungsunds centrum.

Aktuellt just nu

2023-11-10

Torsdag 9 november 2023 kom mark- och miljödomstolens beslut att antagandebeslutet för detaljplanen för Stenungsunds resecentrum upphävs igen.

Mark- och miljödomstolen upphäver beslutet om antagande för detaljplanen för resecentrum Länk till annan webbplats.

2023-06-01

Stenungsunds kommun har beviljats stadsmiljöbidrag från Trafikverket

Stenungsunds kommun har sökt och fått beviljat finansiellt stöd på 146,5 miljoner kronor i så kallat stadsmiljöbidrag från Trafikverket. Bidragsmöjligheten har funnits med som en preliminär post i den investeringsbudget som finns för resecentrum. Stödet möjliggör att vi nu kan utföra de åtgärder vi planerat för exempelvis cykelstråk.

Stadsmiljöbidrag beviljas enbart till projekt som ger stor regional nytta och som bidrar till att främja hållbara stadsmiljöer. Stödet kommer gå till åtgärder för cykel- och kollektivtrafik i anslutning till nya resecentrum.

För att få stödet behöver kommunen utföra vissa motprestationer som att till exempel ta fram en trafiksäkerhetsplan, trafikstrategi och vara med i olika cykelinsatser. Åtgärder kommunen redan planerat utföra. Kommunen måste också utföra arbeten kopplat till stödet innan år 2027 för att pengarna ska kunna nyttjas.

Miljardsatsning på cykel- och kollektivtrafik – 26 städer får stadsmiljöavtal | Trafikverket Länk till annan webbplats.

2023-05-22

Kommunfullmäktige antog den 20 april 2023, § 61, detaljplan för Stenungsunds resecentrum. Beslutet var anslaget på kommunens anslagstavla under tiden 27 april till och med den 19 maj 2023. Det har inkommit ett överklagande vilket är vidarebefordrat till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt för handläggning.

 

2023-04-27

Kommunstyrelsen beslutade den 20 mars om att föreslå Kommunfullmäktige att anta detaljplanen för resecentrum. Kommunfullmäktige antog sedan detaljplanen den 20 april 2023. Nu är protokollet från sammanträdet justerat och därför finns de uppdaterade detaljplanehandlingarna på sidan om detaljplanen.

Detaljplanearbete Stenungsunds resecentrum

2023-04-04

Stenungsunds kommun bjuder in till skriftligt undersöknings- och avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken inför ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för anläggande av gång- och cykelpassage inom nya resecentrum.

Illustration över passagen

Under samrådstiden kan du som har synpunkter skicka in dem skriftligt. Eventuella synpunkter ska ha kommit in till oss i kommunen senast 25 april 2023.

Handlingen du kan komma med synpunkter på:

Samrådsunderlag Pdf, 5.1 MB.

Synpunkter kan skickas in per post till:

Stenungsunds kommun,
Samhällsbyggnad - Exploatering,
444 82 Stenungsund

eller via e-post:

markexp@stenungsund.se

Observera att du ska ange diarienummer KS2021/1037, ditt namn, din eventuella fastighetsbeteckning och adress i skrivelsen.


Kommunens digitala anslagstavla

Stenungsund växer

Stenungsund är en attraktiv kustkommun som växer i stabil och snabb takt. Visionen är att vi år 2035 ska vara 35 000 invånare vilket är nästan 10 000 fler än vad vi är idag. Fler invånare innebär fler resande med tåg och buss.

En mer central placering

När resandet ökar ställer det krav på ett resecentrum med bra tillgänglighet, hög säkerhet, bra samordning och smidiga byten mellan alla trafikslag – tåg, buss, bil, cykel och gång. Därför planeras Stenungsunds station flyttas och ersättas av ett resecentrum som får en mer central och strategisk placering.

För att kunna möta och välkomna framtida tåg och trafik, fler pendlare, nya stenungsundsbor och nya besökare behöver vi också bygga om vägar och området omkring. Resecentrum är en
viktig del av det nya centrum som planeras.

Stenungsunds centrumutveckling

Enkelt för resenärer

Vi planerar ett resecentrum för tåg och bussar med både lokal och regional trafik. Busslinjerna ska bättre anpassas till tågets avgångstider. Funktioner för resenärer, som vänthall, möjlighet till information och biljettköp, kommer finnas enkelt tillgängliga. Det ska också finnas plats för butik eller café.

Hur ska det se ut?

Hur det ska se ut är frågor som kommunen arbetat med i detaljplaneprocessen. Nedan är sådant som ingick i detaljplanearbetet:

  • Tågperrong på västra sidan av järnvägen. Detaljplanen möjliggör också en perrong på östra sidan, om ett mötesspår skulle bli aktuellt i framtiden.
  • 15 busshållplatser, tolv av dem på järnvägens västra sida och tre på järnvägens östra sida.
  • En stationsbyggnad som planeras ha plats för vänthall, kiosk och personalutrymmen.
  • Förändrad infrastruktur inom planområdet med omdragning av Göteborgsvägen och två nya cirkulationsplatser. 
  • En bred och ljus gång- och cykeltunnel under järnvägen och Göteborgsvägen. Den planeras i den södra delen av planområdet och kommer att binda ihop östra och västra sidan på ett smidigt sätt.
  • Separerade gång- och cykelbanor för att underlätta flödet för de trafikanterna. Utrymme för säkra och väderskyddade cykelparkeringar kommer att finnas.
  • Bilparkeringsytor för kortare stopp, för hämtning och lämning av passagerare.
perspektivbild där resecentrumbyggnad skymtar i bakgrunden och man med väska går i planerad gångtunnel, i förgrunden

Arbetet med Stenungsunds resecentrum sker i samverkan mellan kommunen, Västra Götalandsregionen och Trafikverket.

Vill du läsa om detaljplanearbetet om resecentrum?

Detaljplanearbete Stenungsunds resecentrum

Vanliga frågor och svar om Stenungsunds resecentrum


Frågor och svar om Stenungsunds resecentrum

Kontakt

Projektledare resecentrum

Lisa Bertilsson
lisa.bertilsson@stenungsund.se
0303 - 73 26 61

Senast uppdaterad