Centrumutveckling i Stenungsund

Stenungsund planerar en stor utveckling och ombyggnad av sina centrala delar. Ett nytt centrum planeras för att skapa en starkare och bättre stadskänsla med mer utrymme för våra nuvarande och kommande invånare, kultur, bostäder, handel och näringsliv. Det ska vara ett trivsamt, lättillgängligt, tryggt centrum som är levande och välkomnande. Ett centrum nära människan och havet.

Stenungsund växer

Stenungsund är en välkomnande och attraktiv kustkommun som växer i stadig takt. Kommunen står inför en spännande utveckling och planerar för ett centrum som ska fungera för en växande befolkning. Med det resecentrum som ingår i planeringen möjliggör vi också bättre pendling med kollektivtrafik. Vi arbetar för tätare turtäthet till och från Göteborg på Bohusbanan för att ytterligare göra kollektivtrafiken till ett attraktivt val.

Stenungsunds kommuns vision

Inte bara för stenungsundsbor

Stenungsund lockar besökare och turister från när och fjärran. De kommer hit för att ta del av shoppinglivet, restaurangutbudet, de många olika möjligheterna till fysisk aktivitet och ett brett utbud av kulturaktiviteter. Vårt starka internationella näringsliv med bland annat kemiindustrierna ökar såväl arbetskraft som besökare. Stenungsund är mångfacetterat och erbjuder upplevelser i unik skärgårds- och kustmiljö men också vacker vildmarksnatur med fina vandringsleder, fiske och camping.

Centrumutvecklingens delprojekt

Stenungstorg kommer att förändras och förtätas. På de nuvarande parkeringsplatserna kommer kvartersstad byggas, ett nytt resecentrum kommer att ligga som ett centralt nav. Nya bostäder ska byggas bredvid gallerian och genomfartsleden kommer att ersättas med en stadsgata.

Centrumutvecklingen kommer att ske successivt under en längre tid. Området som ska utvecklas är stort och är därför uppdelat i olika delprojekt och detaljplaner.

Resecentrum

I mitten av Stenungsunds nya centrum skapar vi ett modernt, tryggt och tillgängligt resecentrum för fler människor och smidiga byten mellan olika trafikslag.

Stenungsund resecentrum

Strandvägen och CW Borgs väg

På CW Borgs väg planerar vi för bostadsrätter och trygghetsboende. Totalt planeras cirka 150 bostäder.

Bostäder, trygghetsboende - CW Borgs väg

Planerade trafikåtgärder

Ny tätare stadskärna med genomtänkta trafiklösningar och attraktiv kollektivtrafik kräver en omläggning av vägnätet i Stenungsunds centrum.

För att ge plats åt det nya resecentrumet kommer Göteborgsvägen att förskjutas västerut och samtidigt stöpas om till mer likt stadsgata istället för den genomfartsled som nu karaktäriserar centrum.

Genomfartstrafik ska ledas ut direkt till E6 eller den yttre ringleden. Det planeras även för ett nytt planskilt Nösnäsmot för ökad säkerhet och effektivitet. För att prioritera framtida kollektivresor kommer separata busskörfält att skapas såväl inom Stenungsund som upp mot Stenungsöbron.

Centrumutvecklingens tidsplan

Många parter är involverade i stadsplanering och faktorer kommunen inte själv råder över påverkar, därför är det svårt att säga några exakta tider för när allt ska vara klart. Preliminär tidsplan för de olika delprojekten finns under respektive projekts sida.

Senast uppdaterad