Bostäder Spekeröd Norra

Detaljplanen ska pröva planläggning av bostäder i enlighet med det planprogram som antogs 2013 för Spekeröds by.

Vad händer just nu?

Detaljplanearbete pågår.

Detaljplan för bostäder i Spekeröd, del av Kännestorp 3:8, 1:13 och 1:7

Handläggare

Planarkitekter Cecilia Norlander och Torun Hultén

Exploatör

Privata fastighetsägare

Aktuell tidplan

Beräknat antagande 2024

Diarienummer

2011/169

Planens formella namn

Kännestorp 3:8 med flera, Spekeröd Norra

Senast uppdaterad