Illustration över hur Hasselhöjden skulle kunna utformas

Bostäder och äldreboende - Hasselhöjden

En detaljplan för cirka 400 bostäder inklusive ett äldreboende har antagits på Hasselhöjden. Byggnationerna kommer att ske i etapper med början under 2022-2023.

Området ligger på en vacker plats belägen mellan Kristinedal och Hasselbacken. Under arbetet med detaljplanen upptäcktes fornlämningar som tagits om hand för att göra det möjligt att bebygga området.

Aktuellt just nu

Juni 2023

Sedan tidigare pågår Stenungsundshems utbyggnation av flerbostadshus i området.

Under vecka 33 påbörjar kommunens upphandlade entreprenör nybyggnation av VA och den nya Lövbergavägen. I samband med arbetena kommer det utföras sprängningar och det kommer också bli ökade transporter till och från området. Dessa arbeten beräknas vara klara i slutet av 2023.

Tack för er förståelse för de olägenheter som kan uppstå på grund av arbetena i området.

November 2022

Arkeologerna har tagit hand om fornlämningarna som tidigare fanns i området.

Nu pågår arbete med projektering och planering för byggnation av särskilt boende för äldre i den centrala delen av området, samt projektering av ny gata och VA-anläggningar. Byggnation av gatan beräknas påbörjas vintern/våren 2023.

2022-05-20:

Inom kort kommer arkeologerna i området ha visningar i fält där de berättar om platsens tidiga historia.

Blogg: https://arkeologerna.com/uppdrag/gravar-och-skarvstensbruk-pa-hasselhojden-i-stenungsund/ Länk till annan webbplats.

Instagramkonto: arkeologerna

2022-05-03

Under vecka 19 (9-13 maj) påbörjar arkeologerna arbeten med att ta hand om fornlämningarna inom gulmarkerade områden i kartan nedan. Under pågående arbeten, som bedöms ta cirka sex veckor, är framkomligheten i området begränsad.

Inringad yta i kartan nedan kommer användas som uppställningsplats för arbetsbodar med mera.

mars 2022

På uppdrag av länsstyrelsen kommer ett arbete att starta under våren 2022 där delar av de fornlämningsområden som upptäckts kommer tas om hand. Inför arbetet med fornlämningarna kommer träd och buskar behöva tas bort, detta arbete har påbörjats under mars månad.

2022-02-10

Mark- och miljööverdomstolen beslutade 2022-02-10 att inte ge prövningstillstånd vilket innebär att Mark- och miljödomstolens beslut att avslå överklagandet står fast och detaljplanen har därmed vunnit laga kraft.

2021-03-04

Kommunfullmäktige beslöt 2021-03-04 att anta detaljplanen.

Beslutet överklagades först till Mark- och miljödomstolen och senare till Mark- och miljööverdomstolen.

Om detaljplanen för Hasselhöjden

Detaljplanen möjliggör en förtätning med drygt 335 bostäder, 80 äldrebostäder och centrumverksamhet i området Hasselhöjden. Stenungsunds kommun och Stenungsundshem AB äger fastigheterna som ingår i detaljplaneområdet.

Utbyggnationen kommer ske etappvis, där flera byggnationer troligtvis kommer pågå parallellt och olika snabbt. Stenungsundshem AB planerar att till en början bygga ytterligare hyresrätter i den sydöstra delen av området.

Stenungsunds kommun arbetar med projektering och planering inför byggnation av ett äldreboenden samt ny gata och VA-anläggningar. Arbetena med ny gata och VA behöver göras innan kommunen kan påbörja byggnationen av äldreboendet.

Försäljning av kommunal mark

Stenungsunds kommun kommer också att arbeta med försäljning av kommunal mark som möjliggör bostäder. Försäljning kommer ske på öppna marknaden i ett senare skede. Troligtvis genom en så kallad markanvisningsutlysning, där intressenter kan lämna in sina idéer om hur marken ska bebyggas och upplåtelseform som exempelvis bostadsrätter.

Har du frågor om kommunens byggnation av VA och nya Lövbergavägen är du välkommen att kontakta:

Anna-Maria Samuelsson
Tel: 0303 - 73 26 08
e-post: anna-maria.samuelsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad