Nedskräpad strand

Ren kustlinje

Stenungsunds kommun deltar i EU-projektet Ren kustlinje tillsammans med andra kommuner och myndigheter i tre länder runt Skagerrak och Kattegatt. Projektets mål är att genom olika samarbeten sprida kunskap, öka medvetenheten och visa på lösningar för att minska det marina avfallet nu och i framtiden. 

Marin nedskräpning är ett stort problem och är ett av vår tids största miljöproblem. 5-13 miljoner ton skräp hamnar i våra hav varje år. Haven håller på att förvandlas till stora soptippar och eftersom ingen har ansvar att städa haven ökar mängderna för varje år som går. I Sverige, Norge och Danmark är det respektive kustkommun som drabbas i dubbel bemärkelse – förfulande nedskräpning och stora kostnader för att städa och omhänderta det marina skräpet.

Projektets målsättning

I projektet Ren Kustlinje samverkar ett 30-tal aktörer runt Skagerrak-Kattegatt med den långsiktiga målsättningen att minska mängden skräp i havet. Via samverkan önskar man höja den egna kunskapen och innovationsnivå samt medverka till att fler förstår problemet och förändrar sitt beteende. Breddad kunskap, effektivare och gemensamma arbetsmetoder samt åtgärder för att reducera lokala utsläpp är några av de förväntade resultaten.

Över 60 aktiviteter och resultat från projektet som avslutas 2018, har sammanställts i en Resultatrapport i populärversion.

Resultatrapport Ren kustlinje Pdf, 17.5 MB.

Utökad strandstädning, konstgräsplaner och litteraturstudier

Utöver det gemensamma arbetet i projektet har Stenungsund valt att arbeta extra med utökad strandstädning. Vi har också tagit fram rekommendationer för konstgräsplaner, i samarbete med Svenska fotbollsförbundet och gjort två litteraturstudier.

Utökad strandstädning

Ordinarie strandstädning i Stenungsunds kommun bedrivs under sommarsäsongen. Hela kuststräckan gås då igenom två gånger. Det skräp som plockas inom den ordinarie strandstädningen ligger inom området stranden och 20 meter upp. Den utökade strandstädningen innebär att den yta där skräpet plockats har utökats med 30 meter uppåt.

Rekommendationer för konstgräsplaner

Stenungsund har tittat på problematiken med konstgräsplaner och läckaget av gummigranulat från dem. Genom ett samarbete med Svenska fotbollsförbundet har kommunen varit med och tagit fram rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner.

Litteraturstudier

Stenungsund har gjort två kortare litteraturstudier där problematiken med plastpartiklar ur två perspektiv belyses. Den ena studien tar upp dagvattnets betydelse för tillförseln av mikroplaster till haven och den andra litteraturstudien undersöker hur dagens teknik för rening av avloppsvatten kan reducera plastpartiklar.

Vad händer när projektet slutar?

Även om projektettiden löper ut så kommer vi att arbeta vidare med frågorna. Mer information kommer på hemsidan.

Mer om Ren kustlinje

Projektet Ren kustlinjes hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Ren Kustlinje har fått stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak.

Logga Ren kustlinje
Logga interreg ÖKS

Kontakt

Miljöstrateg

Maria Alm
0303-73 25 82
maria.alm@stenungsund.se

Senast uppdaterad