Primärkarta - baskarta

Exempel på en primärkarta

Primärkartan är kommunens mest detaljerade karta. Primärkartan kallas ibland för baskarta eller grundkarta. Primärkartan har en hög noggrannhet och uppdateras fortlöpande genom mätningsarbete.

Primärkarta - baskarta

Primärkartan finns för kommunens alla tätorter. Kartan visar bland annat byggnader, staket, murar, häckar, vägkanter, elysningsstolpar och trappor. Markens höjd visas med hjälp av höjdkurvor med 1 meters mellanrum. Primärkartan brukar också kompletteras med fastighetsgränserna från Lantmäteriet. 

Innehållet i primärkartan varierar för olika platser i kommunen. Kartan ajourhålls löpande genom mätningar i fält, men även via kartering från luften. Därför är lägesnoggrannheten skiftande och kan komma att behöva kompletteras genom fältinmätningar.

I kommunens kartportal finns ett kartlager som visar det som är inmätt med grön färg och det som har ett ungefärligt läge med röd färg. Det som är grönt har en mer exakt lägesåtergivelse än det som är rött och bara visar läget på ett ungefär.

Beställning av primärkarta

Beställ ett utsnitt ur primärkartan till gällande taxa. Kontakta karta@stenungsund.se.

Avgifter

Vi kan erbjuda dessa format:

  • Pdf-filer
  • Digitala kartformat som dwg- eller shape-filer

Koordinatsystem i Stenungsunds kommun

  • Plan SWE REF 99 12 00
  • Höjd RH 2000

Kontakt

Verksamhet Exploatering - kart&mät

karta@stenungsund.se

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad