Luftkvalitet utomhus

Luftens kvalitet kan variera snabbt under ett och samma dygn. Hur mycket föroreningar det finns i luften beror framför allt på trafiken och vädret. Utsläpp till luft kan ge effekter både på människors hälsa och på miljön.

Luften vi andas

Luften vi andas består till största delen av kväve och syre. I små men mätbara mängder finns även ädelgaser, koldioxid och andra ämnen som vi kallar luftföroreningar. Luftföroreningarna kommer till stor del från fordonstrafiken. Därför är luftföroreningarna som regel värre i tätorterna än på landsbygden. Även vedeldning för bostadsuppvärmning och vissa industrier bidrar till luftproblemen.

Luftföroreningar påverkar människor

Luftföroreningar påverkar människors hälsa och kan bidra till hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, allergier, astma och lungsjukdomar. Vissa människor är känsligare för luftföroreningar, som till exempel äldre personer med hjärt- och kärlsjukdomar eller med luftrörs- och astmabesvär. Även barn är känsligare.

Så kan du undvika luftföroreningar

Det finns flera saker du kan tänka på för att undvika luftföroreningar. Om du cyklar eller går kan du försöka undvika starkt trafikerade vägar.

Allra sämst luft utsätts du för när du kör bil. Då har du utsläppen rakt framför dig. Reser du kollektivt är luften ofta bättre än i en personbil. Du som har bil kan hjälpa till att minska utsläppen genom att använda bilen så lite som möjligt. Undvik också tomgångskörning.

Miljöeffekter

Luftföroreningarna påverkar också naturen och miljön och ger upphov till bland annat klimatförändringar, försurning och övergödning. Marknära ozon ger skador på växter, vilket påverkar ekosystem och minskar avkastningen från jord- och skogsbruk. Luftföroreningar kan också medverka till att kulturföremål och konstruktioner förstörs genom korrosion.

Kontroll av luftkvaliteten

Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten i förhållande till miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Kraven varierar beroende på luftkvaliteten och andra faktorer. Kontrollen sker genom samverkan mellan flera kommuner och både genom mätningar och beräkningar.

Kontroll av att miljökvalitetsnormerna följs ska göras för följande ämnen; kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, partiklar (PM10) och (PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel samt bly.

Luftvårdsprogrammet

Stenungsunds kommun är medlem i Luftvårdsprogrammet som är en plattform för luftkvalitetsarbetet i Göteborgsregionen. Regionens kommuner och en rad företag samarbetar för att gemensamt kartlägga luftmiljön och arbeta för bättre luft. Via Göteborgsregionens luftvårdsprogram finns lokala rapporter med beräkningar av kväveoxider  och partiklar. 

Om luften i Stenungsund hos Göteborgsregionen Länk till annan webbplats.

Mätning av marknära ozon

Mätning av marknära ozon sker inom Göteborgsregionens luftvårdsförbund. De flesta mätningarna görs i taknivå.I de mest förorenade miljöerna är halterna av ozon (O³) ofta låga, då vägtrafikens utsläpp av kväveoxid (NO) förbrukar ozon vid omvandling till kvävedioxid (NO²). Halterna är högre sommartid, eftersom energin som finns i solljuset är en av förutsättningarna för bildning av ozon.

Bakgrundsstrålning

Sedan Tjernobylkatastrofen 1986 har Stenungsunds kommun, tillsammans med många andra kommuner i Sverige, mätt bakgrundsstrålning runt om i kommunen. Denna mätning görs var sjunde månad. Mätresultaten rapporteras till länsstyrelsen som sammanställer alla data till Strålsäkerhetsmyndigheten som sedan analyserar.

Mätning av flyktiga kolväten, kolmonoxid, partiklar och kväveoxider

IVL, Svenska Miljöinstitutet, har under ett års tid utfört mätningar av utomhusluft i Stenungsundsområdet, på uppdrag av de petrokemiska industrierna.

IVL:s rapport 2006-2007 Pdf, 3.4 MB.

Senast uppdaterad