Fastighetsägarens egenkontroll

Olika typer av problem som de boende i ett flerbostadshus kan uppleva kan ofta förebyggas genom att fastighetsägaren planerar och kontrollerar fastigheten utifrån olika typer av problem.

Genom regelbunden kontroll av byggnaden kan många problem med exempelvis dålig luft och fukt i bostäder förebyggas.

Exempel på kontrollpunkter som ingår i egenkontrollen är bland annat avfall, brand, buller, ventilation, radon, kemiska produkter, hissar, kyla och skadedjur.

Först behöver fastighetsägaren göra en riskinventering av fastigheten. Vid riskinventeringen dokumenterar fastighetsägaren de punkter i fastigheten som kan komma att utgöra en risk för de boendes hälsa. Riskinventeringen är en grundläggande dokumentation och underlättar för vidare egenkontrollsarbete. Den kan leda till ett antal kontrollpunkter som underlättar egenkontrollen av huset.

Egenkontrollen innebär också att dokumentation och rutiner ska finnas för kontrollpunkter som kan utgöra risker för människors hälsa eller för miljön. Även ansvarsfördelning inom organisationen för frågor gällande hälsa och miljö ska dokumenteras.

Egenkontroll från Fastighetsägarna - en branschorganisation Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad