Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Bergvärme och jordvärme

Om du vill installera en bergvärme- eller jordvärmepump måste du ansöka om tillstånd hos verksamheten för miljö och hälsoskydd. Det tillstånd du då får innehåller villkor som du behöver följa både vid installation och under pumpens livslängd.

Du som har en installation - fråga din installatör vilken kylvätska som används. Om den innehåller glykol, byt till ett mer miljövänligt alternativ. Glöm inte att din borrentreprenör behöver vara certifierad från Sitac.

Gamla oljetankar eller förorening

Om du stöter på till exempel gamla oljetankar i jorden under arbetet med värmepumpsinstallationen är det i första hand fastighetsägaren som bekostar nedmontering och bortforsling. Det gäller även om man stöter på föroreningar i marken när man gräver (efterbehandlingsansvar).

Om du hittar en förorening i marken ska du omedelbart upphöra med grävarbetena. Kontakta verksamheten för miljö och hälsoskydd för att få information om hur du ska sanera marken från föroreningen. Om det drar ut på tiden, lägg en presenning över uppgrävda förorenade jordmassor och över hålet, om föroreningen även ligger kvar i marken.

Att tänka på när du borrar

När du borrar för bergvärme är det viktigt att placera borrhålet på rätt ställe.

  • Avståndet till närmaste annat borrhål bör vara minst 20 meter för att undvika konkurrens om värmen i marken.
  • Avståndet till fastighetsgränsen ska vara minst 10 meter. Om du behöver borra närmare fastighetsgränsen behöver du ett intyg från din granne om att det är okej. Det gäller även om din fastighet gränsar till kommunal mark.
  • Avståndet till närmaste byggnad bör vara minst 4 meter, annars finns det risk för att det uppstår sprickor i grunden eller närliggande väggar.
  • Om placeringen av borrhålet ligger inom område med fornlämningar kan du behöva tillstånd från Länsstyrelsen innan du borrar.
  • Efter att hålet har borrats ska entreprenören skicka in borrprotokoll både till SGU och till kommunen.

Mer information om energiborrhål och värmepumparPDF

Om du har enskilt vatten och avlopp

Att borra ett djupt hål i berg kan påverka sprickbildningen i berggrunden. Det kan förändra tillförseln av vatten till djupborrade dricksvattenbrunnar i närheten. Det kan leda till att du eller grannen får ett förändrat dricksvatten i förhållande till innan borrningen. Då vattnets passage genom nya sprickor också kan leda till att avloppsvatten från en avloppsanläggning tar nya vägar, är det viktigt att inte borra för nära avloppsanläggningen.

I Kartportalen finns ett skikt som visar vem som har tillstånd till berg- eller jordvärme:

Bergvärmepumpar i Kartportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Cecilia Andresen
0303-73 29 55 
cecilia.andresen@stenungsund.se

Blanketter

Senast uppdaterad