Bergvärme och jordvärme

Om du vill installera en bergvärme- eller jordvärmepump måste du ansöka om tillstånd hos verksamhet Bygg Miljö. Det tillstånd du då får innehåller villkor som du behöver följa både vid installation och under pumpens livslängd.

Att tänka på när du borrar

När du borrar för bergvärme är det viktigt att placera borrhålet på rätt ställe.

  • Avståndet till närmaste annat borrhål bör vara minst 20 meter för att undvika konkurrens om värmen i marken.
  • Avståndet till fastighetsgränsen ska vara minst 10 meter. Om du behöver borra närmare fastighetsgränsen behöver du ett intyg från din granne om att det är okej. Det gäller även om din fastighet gränsar till kommunal mark.
  • Avståndet till närmaste byggnad bör vara minst 4 meter, annars finns det risk för att det uppstår sprickor i grunden eller närliggande väggar i samband med att man borrar.
  • Om placeringen av borrhålet ligger inom område med fornlämningar kan du behöva tillstånd från Länsstyrelsen innan du borrar.
  • Efter att hålet har borrats ska entreprenören skicka in borrprotokoll både till SGU och till kommunen.

Mer information om energiborrhål och värmepumpar Pdf, 466.5 kB.

Om du har enskilt vatten och avlopp

Att borra ett djupt hål i berg kan påverka sprickbildningen i berggrunden. Det kan förändra tillförseln av vatten till djupborrade dricksvattenbrunnar i närheten. Det kan leda till att du eller grannen får ett förändrat dricksvatten jämfört med innan borrningen. Då vattnets passage genom nya sprickor också kan leda till att avloppsvatten från en avloppsanläggning tar nya vägar, är det viktigt att inte borra för nära avloppsanläggningen.

I Kartportalen finns ett skikt som visar vem som har tillstånd till berg- eller jordvärme:

Bergvärmepumpar i Kartportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljövänligare alternativ

Du som har en värmepump - fråga din installatör vilken kylvätska som används. Om den innehåller glykol, byt till ett mer miljövänligt alternativ. Glöm inte att din borrentreprenör behöver vara certifierad från Sitac.

Gamla oljetankar eller förorening

Om du stöter på till exempel gamla oljetankar i jorden under arbetet med värmepumpsinstallationen är det i första hand fastighetsägaren som bekostar nedmontering och bortforsling. Det gäller även om man stöter på föroreningar i marken när man gräver (efterbehandlingsansvar).

Om du hittar en förorening i marken ska du omedelbart upphöra med grävarbetena. Kontakta verksamhet Bygg Miljö för att få information om hur du ska sanera marken från föroreningen. Om det drar ut på tiden, lägg en presenning över uppgrävda förorenade jordmassor och över hålet, om föroreningen även ligger kvar i marken.

Senast uppdaterad