Hur behandlar kommunen personuppgifter?

Behandling av dina personuppgifter i lovprocesser och anmälningsärenden


När du ansöker om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, bygganmälningar eller liknande i Stenungsunds kommun så behöver vi enligt tryckfrihetsförordningens regler om allmänna handlingar registrera din ansökan och därmed även dina personuppgifter så som personnummer (för fakturering och e-tjänster) hos oss. Eftersom det alltså följer av lag att vi måste registrera dina personuppgifter när du gör din ansökan godtar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) genom artikel 6:1 att vi gör det. Detta då ”Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning” (GDPR art. 6:1 p. e). Det behövs således inget samtycke från dig som söker för att registreringen av personuppgifterna ska vara tillåten.

Även de personuppgifter som hör till dig som äger en fastighet och som någon annan ansöker om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked eller liknande för kommer att registreras i det ärende som lovet gäller. Dessa uppgifter hämtas från Fastighetsregistret automatiskt och de behövs i lovärenden eftersom kommunen enligt Plan- och bygglagens 9 kap. 41§ är skyldig att skicka beslut som gäller en fastighet till ägaren. Även denna registrering av personuppgifter godtas av GDPR genom lydelsen i artikel 6.1 på samma sätt som ovan och inte heller för denna personuppgiftsbehandling krävs samtycke.

Fastighetsregistret Länk till annan webbplats.

De uppgifter som finns i ansökningar eller anmälningar använder bygglovsverksamheten inte för någonting annat än att bedöma och ta beslut i det ärende de berör och som bakgrundsinformation vid senare ärenden som gäller samma fastighet. Ansökan/anmälan kommer dock att bli en allmän handling enligt reglerna i tryckfrihetsförordningens 2 kapitel om allmänna handlingar. Därmed blir den möjligt för vem som helst att begära ut från kommunens diarium precis som alla andra handlingar och beslut som finns hos kommunen.

Allmänna handlingar måste enligt arkivlagens regler sparas för framtiden i arkiv. Detta gäller även om ärendet som handlingen tillhör har avslutats, exempelvis genom att ett bygglov beviljats. Arkiveringen i lov- och anmälningsärenden sker delvis hos en fristående aktör – Comprima. Handlingarna i sådana ärenden (inkl. de personuppgifter som ingår i dem) kommer alltså att föras över till Comprima för arkivering. Vad Comprima får göra med de personuppgifter som de har tillgång till på detta sätt regleras genom ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Comprima Software AB, personuppgiftsbiträdesavtal Pdf, 620.4 kB.


För mer information om dina rättigheter enligt GDPR-lagstiftningen se stenungsund.se

Kommunens information om dataskyddsförordningen, GDPR


« Tillbaka till vanliga frågor

Kontakt

Senast uppdaterad